kwel

Eigenschappen

VoorkeurslabelkwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.
DefinitieIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.. Het uittreden kan onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. geschieden direct aan het grondoppervlak, in slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat., drainsAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand., of via een capillaire opstijging.
SynoniemkwelwaterIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.
Toelichting op definitieKwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. is grondwater dat onder drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. aan de oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. uit de bodem komt.

In het algemeen ontstaat kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. naar een lager gelegen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.. De grootte van het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. wordt gemodelleerd met de wet van Darcy, waarin de doorlatendheid van de materialen een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. speelt.

KwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. kan zich afspelen over afstanden van enkele metersEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. tot vele kilometers. Kwelwater vormt bronnenGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.. In een modern ontwaterd gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. wordt kwelwaterIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. meestal weggevangen in slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. voordat het in het maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen aan de oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. treedt. Dit is een van de oorzaken van verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. van de natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen..

RivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.(dijks)kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. Kwelwater kan ook naar boven komen bij hoge waterstanden in een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.. Het kwelwaterIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. komt dan onder de dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. door. Wanneer dit zich voordoet kan het de voorbode zijn van een dijkdoorbraak (zie pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades. en kwelweglengte).

Zoute of brakke kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.

Bij gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. die onder zeeniveauDe oppervlakte van de zee. liggen, komt ook zoute of brakke kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. voor. Hierbij komt brak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater., onder dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. of duinenMin of meer aansluitende zandheuvels langs de kust, al dan niet door de natuur gevormd, die het waterkerend vermogen ontlenen aan de geometrie en de hoeveelheid zand binnen het dwarsprofiel. door, omhoog in poldergebieden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26334&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwel

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.Breder
  • grondwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.Gerelateerd
  • piping (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • wel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
anti-verdrogingsdoelstellingen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdkwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.
Rdf.jpg