piping

Eigenschappen

VoorkeurslabelpipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.
AfkortingTGPDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.
DefinitieDe lekstroom onder een constructieWat door construeren ontstaan is. door. Geconcentreerde stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. onder dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. en kadesEen kleine dijk..
Publieksvriendelijke toelichtingHet verschijnsel dat door of onder een dijk water stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil.
Toelichting op definitieBij waterkeringenKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.: het verschijnsel dat onder een waterkering een holle pijpvormige ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap. ontstaat doordat het erosieproces van een zandmeevoerende welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. niet stopt. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.:

Leidraad ToetsingRekenstap waarin de waarnemingen worden gecontroleerd door het vergelijken van de toetsingsgrootheid (kritieke waarde) met de waarneming.Periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van waterkeringen..

Een belangrijk faalmechanisme bij dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. is pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.. Bij dit mechanisme stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. ontstaan. Na verloop van tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. kan het water zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbindingEen stroom voerend element. tussen het buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan. en het achterlandHet gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering.Het gebied dat materiaal levert waarmee elders een nieuw pakket van afzettingsgesteenten wordt opgebouwd.. Uitslijting van het kanaal kan uiteindelijk leiden tot het instorten van de dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water..

PipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades., onderloopsheidBij onderloopsheid stroomt het kwelwater onder een kunstwerk door. en achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk. zijn termen uit de civiele techniekCiviele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. die aangeven dat er water onder een kadeEen kleine dijk., dijk of ander kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil. Men gebruikt de term 'onderloopsheidBij onderloopsheid stroomt het kwelwater onder een kunstwerk door.' voor stromingenAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. onder kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf., zoals sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien., 'achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.' voor stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. langs constructiesWat door construeren ontstaan is. en 'pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.' voor geconcentreerde stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. onder dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. en kadesEen kleine dijk.. Gelijkmatige stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. onder deze constructiesWat door construeren ontstaan is. wordt kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. genoemd. KwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. is over het algemeen niet problematisch voor de constructieWat door construeren ontstaan is., maar levert vaak welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een ontoelaatbaar waterbezwaar op.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-3c8987ef-6825-4447-9f74-ec50f137144e
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132496/het_pipingproces_in_stripvorm.pdf, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma-projecten/piping/
Afbeelding vanPiping

PipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades. (onder een waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.) zorgt er uiteindelijk voor de kering instabiel wordt.

260px-PipingScheme.jpg

Schematische weergave van pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades..
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.Breder
  • grondmechanisch aspect (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.Gerelateerd
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kwel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.
Rdf.jpg