bekramming

Eigenschappen

VoorkeurslabelbekrammingVersterkt geotextiel doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de klei ondergrond van de waterkering. Dient ter verhoging stabiliteit (gras)bekleding bij overloop of overslag. Toepassen indien ophoging van kruin niet of niet voldoende mogelijk is.
DefinitieVersterkt geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies. doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. ondergrond van de waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.. Dient ter verhoging stabiliteit (grasEen profielverdediging met behulp van graszoden.)bekleding bij overloopHet verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt omdat de te keren waterstand hoger is dan de kruin. of overslagHoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per tijdseenheid over de waterkering slaat.. Toepassen indien ophoging van kruinStrook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. niet of niet voldoende mogelijk is.
Toelichting op definitieWanneer er tijdens een storm hoge golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. tegen de grasmat van een dijk klappen, kunnen deze golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. de grasmat beschadigen. Het aanbrengen van tijdelijke bescherming is dan nodig om bij hoogwater op zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. verdere schade aan de grasmat te beperken.

Het aanleggenWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van zo'n bescherming doen we met doeken van versterkte geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.. Deze brengen we aan over de plek waar de beschadiging zit. De doeken zetten we vervolgens vast in de kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. met metalen pennen. We noemen dit bekrammingVersterkt geotextiel doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de klei ondergrond van de waterkering. Dient ter verhoging stabiliteit (gras)bekleding bij overloop of overslag. Toepassen indien ophoging van kruin niet of niet voldoende mogelijk is..

BinnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk./grasbekleding bedekken met geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies. en deze met metalen pennen in de kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. bevestigen of ballast het doek op kruinStrook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. en taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. met zandzakken. Met ijzerdraad worden pennen met elkaar verbonden, zodanig dat er geen water onder het doek kan komen. Door deze maatregelActie die genomen moeten worden om de doelstellingen te halen. wordt grasbekleding geconsolideerdMate waarin sedimenten van een bodem zijn samengepakt (geconsolideerd).. Let op bij grote overslaande golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. en harde windBewegende lucht..

per 100 mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.: 500 m² geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies., 800 pennen, 1725 mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. staaldraad, 1000 zandzakken, 18 m³ zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn., 450 pennen klein, 2 shovels, 2 vrachtwagens, 9 man
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Bekramming
Afbeelding vanbekramming


bekramming

200px-Aanbrengen_bekramming.png

200px-Bekramming.png

200px-Bekramming_%28aa_en_maas%29.png

BekrammingVersterkt geotextiel doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de klei ondergrond van de waterkering. Dient ter verhoging stabiliteit (gras)bekleding bij overloop of overslag. Toepassen indien ophoging van kruin niet of niet voldoende mogelijk is..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bekrammingVersterkt geotextiel doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de klei ondergrond van de waterkering. Dient ter verhoging stabiliteit (gras)bekleding bij overloop of overslag. Toepassen indien ophoging van kruin niet of niet voldoende mogelijk is.Breder
  • noodmaatregelen waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bekrammingVersterkt geotextiel doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de klei ondergrond van de waterkering. Dient ter verhoging stabiliteit (gras)bekleding bij overloop of overslag. Toepassen indien ophoging van kruin niet of niet voldoende mogelijk is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
geotextiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbekrammingVersterkt geotextiel doek, vastgezet met pennen, staaldraad en zandzakken (fixeren) op de klei ondergrond van de waterkering. Dient ter verhoging stabiliteit (gras)bekleding bij overloop of overslag. Toepassen indien ophoging van kruin niet of niet voldoende mogelijk is.
Rdf.jpghttps://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/images/f/fe/Aanbrengen_Bekramming_V3_720P_.mp4