Deltaplan Agrarisch Waterbeheer


Eigenschappen

VoorkeurslabelDeltaplan Agrarisch Waterbeheer
AfkortingDAW
DefinitieHet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is opgesteld door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.
Toelichting op definitieIn het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem. Het programma is gestart in 2013. Het doel is duidelijk: samen werken aan de wateropgaven waar Nederland voor staat!

Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn om gewassen en landbouwdieren gezond te houden. Agrarisch ondernemers hebben daar zelf invloed op. Met de juiste aanpak kunnen zij ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeteren. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

Vanuit het DAW-programma stimuleren en faciliteren we agrarisch ondernemers om die uitdagingen op het gebied van water en bodem effectief aan te gaan. Hierbij werken we samen met deskundigen van waterschappen, provincies, het Rijk, terreinbeherende organisaties, agrarische natuurverenigingen en drinkwaterbedrijven.

Waterkwantiteit en klimaat.
Klimaatsverandering heeft invloed op de waterkwantiteit. De weerpatronen worden extremer, perioden van wateroverlast en langdurige droogte komen vaker voor. Dit raakt de agrarische sector direct. Vanuit het DAW-programma stimuleren we de samenwerking met waterschappen aan het bieden van oplossingen om de droogte te lijf te gaan en extreme wateroverlast te benutten voor perioden van droogte. Boeren en tuinders dragen zo bij aan het terugdringen van wateroverlast en werken tegelijkertijd aan een sterkere landbouwsector.

Waterkwaliteit.
In de Europese Kaderrichtlijn Water staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Een betere waterkwaliteit is ook voor boeren en tuinders van groot belang. Dit draagt bij aan een hogere opbrengst en een betere bedrijfsvoering. Vanuit het DAW-programma is al een groot aantal boeren actief met activiteiten en investeringen die bijdragen aan schoner water, bijvoorbeeld door het terugdringen van erfafspoeling.

Betere bodem.

Water en bodem kun je niet los van elkaar zien. Het gebruik van de bodem heeft veel invloed op waterkwaliteit en –kwantiteit. En daarom is de bodem een belangrijk item in de samenwerking tussen boeren en waterschappen. Voor de boer is de bodem zijn belangrijkste productiefactor en voor het waterschap zijn waterkwaliteit en -kwantiteit en de waterhuishouding bepalende onderwerpen. Daarom werken vanuit het DAW-programma ook een groot aantal boeren aan verbetering van de bodemkwaliteit.
Voorbeeldhttps://agrarischwaterbeheer.nl/, https://www.youtube.com/channel/UCG-XrLIyTOpxmIpP19HMQOg
Exacte overeenkomsthttps://www.lto.nl/onderwerpen/deltaplan-agrarisch-waterbeheer/
Afbeelding vanLogo.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Deltaplan Agrarisch WaterbeheerBreder
Deltaplan Agrarisch WaterbeheerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg