zakbaak

Eigenschappen

VoorkeurslabelzakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.
DefinitieStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. van een bepaalde laag te bepalen.
SynoniemzakbakenStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.
Toelichting op definitieEen zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen. is een meetinstrumentEen middel dat gebruikt wordt om een bepaald begrip (of onderdeel daarvan) te meten, dat wil zeggen: om de grootte van dat begrip in cijfers of getallen uit te drukken. waarmee het zakken van de grond vanaf het oorspronkelijke niveau wordt gemeten.

"Een zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen. bestaat meestal uit een vierkante stalen plaat, met zijden van 2 mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie., met daarop een stalen buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof.. Bij doorgaande ophoging kan de stalen buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. regelmatig worden verlengd. Door herhaalde waterpassingEen waterpasinstrument of waterpastoestel is een optisch apparaat, verwant aan de theodoliet, waarmee met hoge precisie een horizontaal vlak gerealiseerd kan worden en hoogteverschillen ten opzichte van dit vlak kunnen worden ingemeten. van de bovenkant van de baak kan het verloop van de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. van de ondergrond worden bepaald."

Het doel van de zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen. is de mate van zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. (inklinking van de grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.) te achterhalen bij het ophogen van de grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.. Het ophogen is een methode om de ondergrond voor te belasten. Voorbelasten vindt plaats bij bv. wegenaanleg om de ondergrond te laten inklinkenVolumeverkleining van grond hoofdzakelijk ten gevolge van eigen massa en/of uittreden van water. (verdichten) zodat, na afgraven van de belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn., een basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. wordt verkregen die nauwelijks meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. inklinkt. De erop aan te brengen constructieWat door construeren ontstaan is. (wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. o.d.) wordt daardoor minder door zettingen geplaagd.

Zakbaken worden dus gebruikt bij het monitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren. van de grondophoging: waar bevindt zich (op welk punt in de tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.) de onderkant van de ophoging? De mate van verdichting van de ondergrond geeft vaak de kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van die grond aan. Afhankelijk van de verdichting wordt de grond eventueel extra opgehoogd (tijdelijke overhoogte). Per kilometer wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. worden vele zakbakenStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen. toegepast om een goedZaak of vermogensrecht beeld te hebben van de zakkingen; bij een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. kan dat bv. om de 50 meter zijn. Naast zakbakenStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen. worden ook waterspanningsmeters, peilbuizenBuis waarmee men de grondwaterstand meet of waarin men monsters neemt van het grondwater., hellingmeters (inclinometers) en controlesonderingen uitgevoerd. "Het interpreteren van de metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. is specialistisch geotechnisch werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend., waarbij onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. gebruik wordt gemaakt van computerprogramma’s."

De tijdlijn van de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. wordt mede gebruikt om de "restzetting" te bepalen: in welke mate zal de grond nog verder inklinkenVolumeverkleining van grond hoofdzakelijk ten gevolge van eigen massa en/of uittreden van water.? Door extrapolatie van zakbaakmetingen kan worden bepaald of aan de restzettingeis van de opdrachtgever wordt voldaan (bv. max. 300 mm 10 jaar na opleveren).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-cd3e1548-bd1a-4a20-80d2-842b609e94ee, https://www.joostdevree.nl/shtmls/zakbaak.shtml
Afbeelding vanzakbaak_2_meetinstrument_www_boskalis_nl.jpg


BUMA-handel-zakbaken-standaard-1024x683.jpg

ZakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.Breder
  • meetinstrument (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.Deel van
  • appendage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
appendage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanzakbaakStaaf voorzien van een grondplaat die wordt aangebracht om de zetting van een bepaalde laag te bepalen.
Rdf.jpg