hydrologie

Eigenschappen

VoorkeurslabelhydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.
DefinitieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeënUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. en oceanen.
Toelichting op definitieOpmerking: ook de invloed van menselijk handelen wordt hier dikwijls onder begrepen.

HydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen. is de studie van de hydrosfeerDe hydrosfeer is binnen de fysische geografie het geheel van water op, onder en boven het oppervlak van een planeet. Dit omvat dus alle oceanen, zeeën, rivieren, (pak)ijs, sneeuw en grondwater. Een sfeer in de wiskunde is het oppervlak van een bol. De hydrosfeer wordt beschreven door de hydrologie. of welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. de studie van het gedrag en de eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van water in de atmosfeer, op en onder het aardoppervlak.

Het vakgebied behandelt onder andere:
- NeerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
- Bodemvochtigheid
- EvapotranspiratieEvapotranspiratie is de som van evaporatie en van transpiratie door vegetatie en bodem. Evaporatie staat voor de beweging van water naar de atmosfeer. (verdamping + verdamping door gewassenGewassen, vaste planten en struiken.Een gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt.)
- Grondwaterstroming
- Het evenwicht tussen smelt en groei van de ijsmassa's op aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel..

In het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. wordt dankbaar gebruikgemaakt van de kennisKennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een (ander) onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. uit de hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.. Met behulp van die kennisKennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een (ander) onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. kan worden gegarandeerd dat bewoonde en landbouwgebieden beschikkingEen besluit over een aanvraag hebben over voldoende water van goede kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen., en dat ze veilig zijn voor overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan..

De hydrologische cyclusDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater. vormt de basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. voor het vakgebied van de hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.. Die beschrijft de wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. die het water aflegt door de atmosfeer (in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van waterdamp en wolken), naar de aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. (als neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.), over en door de bodem (bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij., rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. en grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.), naar een zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. of oceaan en weer terug naar de atmosfeer (door verdampingVerdamping (evaporatie) is in de natuurkunde de faseovergang van vloeistofmoleculen aan een oppervlak naar de gasfase.).

De hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen. kent twee belangrijke deelgebieden:
- Oppervlaktewaterhydrologie

- Grondwaterhydrologie
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-88f9ed05-9927-450f-959a-afd69b469ce9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
Afbeelding van323px-Hydrologische_cyclus.png
De hydrologische cyclusDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.Breder
  • wetenschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoerhydrologie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederhydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.
hydrosfeer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanhydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen.
Rdf.jpg