debiet

Eigenschappen

VoorkeurslabeldebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
DefinitieHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
SynoniemdebietenHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
Toelichting op definitieDebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. flow rate genoemd) is een natuurkundige grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. voor een doorstromend medium uitgedrukt als de hoeveelheid van een vloeistof of gas per tijdseenheid. De grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. wordt toegepast in de stromingsleer, hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen., geografieAardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld., civiele techniekCiviele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond., de meet- en regeltechniek en procestechniek. In de pomptechniek wordt vaak de term opbrengst gebruikt. QDebiet uit een gebied. (debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.) = V (volume) /t (tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.)

De grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. wordt doorgaans uitgedrukt in de eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. m3/s. Maar waar dit in de praktijk leidt tot onhandige getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt., worden ook afgeleide eenheden gebruikt als m3/d, m3/h, l/s of l/h.

DebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. kan in plaats van volume ook als massadebiet uitgedrukt worden (bijvoorbeeld als kg/s).

In de hydrologieDe leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeën en oceanen. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. voor de hoeveelheid water die een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. per tijdseenheid transporteert of afvoert. Het jaar-gemiddelde debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. van de Rijn aan de Nederlands-Duitse grens bedraagt bijvoorbeeld 2200 kubieke meter per seconde.

De debietmeterApparaat waarmee de volumestroom van een vloeistof of gas wordt gemeten. Een debietmeter is een meetinstrument waarmee in gesloten geheel gevulde leidingen de doorstroming (als massa of volume) van een gas of vloeistof per tijdseenheid (het debiet) gemeten kan worden. is een meetinstrumentEen middel dat gebruikt wordt om een bepaald begrip (of onderdeel daarvan) te meten, dat wil zeggen: om de grootte van dat begrip in cijfers of getallen uit te drukken., waarmee het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. van water gemeten kan worden door buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. en pijpen. Het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. van grotere waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. kan alleen berekend worden uit dwarsdoorsnedes en stroomsnelheidsmetingen, of stijgsnelheden van de waterspiegelDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Het grensvlak tussen water en lucht. in bassins aan het eind van de waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. (stuwmeren).

Omgekeerd kan wanneer het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. bekend is, de gemiddelde stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte van het water op een zekere locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. worden bepaald door deze te delen door de oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. van de doorsnede van de waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat., v = QDebiet uit een gebied. / A, er geldt immers:

QDebiet uit een gebied.=A*v waarbij QDebiet uit een gebied. het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt., A de oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. van de doorsnede v de snelheid van de vloeistof

In deze vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. heeft de formule een hydraulische analogie met de wet van Ohm (U = I · REen irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is.) voor elektriciteit, waarbij QDebiet uit een gebied. ↔ U, A ↔ REen irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is. en v ↔ I. Hierdoor kan stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van water gemodelleerd worden in een analoge computerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel..

De dwarsdoorsnede-gemiddelde stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte in Rijntakken in Nederland varieert van 0,5 tot 1,5 m/s, corresponderend met een A van resp. 4400 tot 1500 m2.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24383&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Debiet

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.Gerelateerd
  • aannames van dupuit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • wateraanbod (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
debietmeter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
regenwaterafvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
aannames van dupuit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
overslagdebiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddebietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
Rdf.jpg