waterschapsbelastingen

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
DefinitieBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
Publieksvriendelijke toelichtingWaterschappen zijn net zoiets als provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt., maar dan voor waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.. Nederland is verdeeld in meerdere waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.. Deze waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. hebben twee hoofdtaken: het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. beherenHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie., bijvoorbeeld door middel van dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. en sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien., en het afvalwater zuiveren. Kortom, de waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. zorgen ervoor dat het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. niet overstroomt en dat we schoon waterAfdeling Schoon Water hebben. Hiervoor betaalt iedereen de waterschapsheffingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken..
SynoniemwaterschapsbelastingBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken., waterschapsheffingBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken., waterschapsheffingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken., waterschapslastenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
Toelichting op definitieAls huiseigenaar betaal je zuiveringsheffingHet waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing. en watersysteemheffingEen waterschapsbelasting die inwoners betalen. U betaalt watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein. (voor ingezetenenMet ingezetenen bedoelen we de inwoners van het beheersgebied van een overheid én voor eigenarenRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) van gebouwde onroerende zakenDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.). De zuiveringsheffingHet waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing. wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.. De watersysteemheffingEen waterschapsbelasting die inwoners betalen. U betaalt watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein. voor onderhoud aan bijvoorbeeld bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij., slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. en dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.. Hoeveel je betaalt, hangt af van de WOZDe gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende.-waarde. Het tarief verschilt per waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/waterschapsbelastingen-en-grondslagen/, http://taxonomie.cbs.nl/vocab/?tema=4595, https://www.huurwoningen.nl/nieuws/waterschapsbelasting-wat-is-het-precies-en-hoeveel-betaal-je-als-huurder-in-2018, https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/belastingen/gemeentelijke-belastingen#/
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.Breder
  • belastingen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aanslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
verontreinigingsheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
watersysteemheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
zuiveringsheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterschapsbelastingenBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
Rdf.jpg