ontwatering


Eigenschappen

Voorkeurslabelontwatering
Definitiede afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drainbuizen en greppels naar een stelsel van grotere waterlopen.
Synoniemontwateren, ontwateringen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)

De afvoer van overtollig water uit de grond. Theoretisch gaat de ontwatering in afwatering over op het moment, dat het water uit de grond treedt, waar dus de stroming door de grond vervangen wordt door stroming door open afvoeren (drains, greppels, sloten). In de praktijk legt men de grens echter daar, waar het water het perceel verlaat. Ontwatering is nodig om het overschot aan water, dat het grondwater tot boven de incest gewenste waterstand doet stijgen, uit de grond te verwijderen. Men bereikt met de ontwatering een beperking van de overschrijdingen van de meest gewenste grondwaterstand. Bij de ontwatering moet men diepte en hoedanigheid onderscheiden. Een goede ontwatering behoeft geen diepe te zijn, maar is een ontwatering, die de grootte en de duur van de overschrijdingen in voldoende mate beperkt, die dus een voldoende nauw systeem van open afvoeren bezit. Heeft men behalve met regen ook met kwel te maken, dan moet men hogere eisen stellen aan de afstand van de open afvoeren. Op hoge zandgronden vermindert het wegzakken van water (inzijging) de ontwatering-behoefte.

De ontwatering wordt beheerst door de doorlatendheid van de grond. Zodra het water in de grond hoger staat dan het water in de omgeving, zal het ten gevolge van dit hoogteverschil door de poriën van de grond naar het lagere niveau stromen. De snelheid van ontwatering is groter, naarmate dit drukhoogteverschil en de doorlatendheid groter zijn en de lengte van de door de grond af te leggen weg kleiner is. Verloopt de ontwatering te langzaam dan zal men in eerste instantie een dichter afwateringsnet, dus meer sloten, aanleggen, zodat de door de grond af te leggen weg korter en de hoeveelheid water, die de grond op een gegeven plaats moet doorstromen, geringer wordt. Bij geringe doorlatendheid zouden zeer veel sloten nodig zijn en de percelen onpraktisch smal worden. Men ging dan vroeger over op begreppeling, waarbij echter de ontwateringsdiepte niet groter kan zijn dan de diepte van de greppels. (bron: Ensie, AGRARISCH ENCYCLOPEDIE)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-08f1b2f3-45fb-4c37-919f-4a2202d8036b, https://www.ensie.nl/agrarisch/ontwatering
Afbeelding van180907__Drooglegging_en_ontwateringsdiepte.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontwateringBreder
ontwateringBron van
ontwateringGerelateerd
ontwateringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gedraineerd gebied (Begrip)Gerelateerdontwatering
Rdf.jpg