landmeetkunde

Eigenschappen

VoorkeurslabellandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
DefinitieLandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS. is de toegepaste wetenschapWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. die zich bezighoudt met het metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid. van landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid., meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. met behulp van een tachymeterEen tachymeter, ook bekend als totaalstation of total station (TS), is de combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een theodoliet is een hoekmeetinstrument dat wordt gebruikt om hoeken ('richtingen') te meten en wordt op dit moment weinig meer gebruikt (alleen voor specifieke toepassingen zoals het meten van de verticaliteit en het in lijn brengen van punten op bouwterreinen). (total stationEen tachymeter, ook bekend als totaalstation of total station (TS), is de combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een theodoliet is een hoekmeetinstrument dat wordt gebruikt om hoeken ('richtingen') te meten en wordt op dit moment weinig meer gebruikt (alleen voor specifieke toepassingen zoals het meten van de verticaliteit en het in lijn brengen van punten op bouwterreinen).) en/of een theodolietEen theodoliet is een hoekmeetinstrument uit de landmeetkunde., tegenwoordig ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid.
Toelichting op definitieDe landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS., onderdeel van de geodesieDe klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan., richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. waarbij het effect van de aardkromming planimetrisch (dat wil zeggen in het horizontale vlak) kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. niet groter dan ongeveer 40 km).

De landmeter houdt zich niet alleen bezig met het metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.. Hij zal datgene wat hij meet ook moeten benoemen. Dus meet hij als grens een sloot op of een heg; is het gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. waar hij mee bezig is een woning of een fabriek. In die zin is landmeten voor een gedeelte ook het beschrijven van topografieTopografie (uit het Grieks, letterlijk "plaatsbeschrijving") is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Oudgrieks (τόπος topos, plaats, plek; γράφειν graphein = schrijven, beschrijving). of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak..

In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. dan enkel metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.. Het verkavelen van grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt., plaatsbeschrijving van gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. en allerhande constructiesWat door construeren ontstaan is. opmaken, schatten van verkoopswaardes van onroerend goedDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken., algemene adviserende functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepsveld en dergelijke meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater., behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter. Automatisering heeft het werkveld van de landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS. de afgelopen decennia sterk veranderd. Kartering uit fotobeelden, scanning en 3d modellering zijn hier voorbeelden van.

Onderdelen van de landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.

 • Practijck des lantmetens (1600)
 • waarnemenDenkproces dat resulteert in een observatie., metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid., registreren, berekenen
 • bepalen van precisie, afwijking en betrouwbaarheid
 • controleProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. en vereffening
 • kaartprojectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak., berekening van coördinatenstelsels, coördinaattransformatie
 • lengtemeting, afstandmeting (mechanisch, optisch, elektronisch)
 • hoekmeting (theodolietEen theodoliet is een hoekmeetinstrument uit de landmeetkunde.)
 • tachymetrie (tachymeterEen tachymeter, ook bekend als totaalstation of total station (TS), is de combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een theodoliet is een hoekmeetinstrument dat wordt gebruikt om hoeken ('richtingen') te meten en wordt op dit moment weinig meer gebruikt (alleen voor specifieke toepassingen zoals het meten van de verticaliteit en het in lijn brengen van punten op bouwterreinen).)
 • richtingmeting (gyrotheodoliet, boussole-instrument, sextant)
 • puntsbepaling (voorwaartse insnijding, achterwaartse insnijding)
 • driehoeksmetingEen driehoeksmeting of triangulatie is een meetmethode die gebruikmaakt van het feit dat een driehoek volledig bepaald is als één zijde (de basis) en de aanliggende hoeken bekend zijn., veelhoeksmeting
 • hoogtebepaling (waterpassingEen waterpasinstrument of waterpastoestel is een optisch apparaat, verwant aan de theodoliet, waarmee met hoge precisie een horizontaal vlak gerealiseerd kan worden en hoogteverschillen ten opzichte van dit vlak kunnen worden ingemeten., trigonometrisch, barometrisch, hydrostatisch, gravimetrisch, fotogrammetrisch)
 • positiebepaling, afstandbepaling, hoogtebepaling, bepaling van oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. en inhoud
 • maatvoering, uitzetten van hoeken, bogen, lijnen, eigendomsgrenzen
 • detailmeting, kartering (veldtachymetrie, planchetmeting)
 • cartografie en geografische informatiesystemenEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. (GISEen geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.)
 • fotogrammetrieDe fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting en ligging van objecten. De fotogrammetrie houdt zich voornamelijk bezig met het maken van kaarten uit luchtfoto's die met speciale meetcamera's worden gemaakt. en remote sensingRemote sensing is een verzamelterm voor technieken om informatie te verkrijgen over voorwerpen door middel van instrumenten die er niet rechtstreeks contact mee maken, dus in tegenstelling tot waarneming ter plaatse.
 • hydrografische metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.
 • plaatsbepaling met behulp van Global Positioning SystemEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid
 • kadastrale registratieEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. en de landinrichting, inclusief vastgoedsystemen
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Landmeetkunde
Afbeelding vanWaterpassing van de bodemhoogte langs de N33 bij Veendam.

Waterpassing van de bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak. langs de N33 bij Veendam.

GPS meting damwand & fauna passage, Drentse Hoofdvaart Assen

GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid metingMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. & fauna passage, Drentse Hoofdvaart Assen.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.Breder
 • geodesie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
loden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
terrestrisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
waterpas (landmeetkunde) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
06-GPS (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
Beidou (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
GLONASS (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
Galileo (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
Real Time Kinematic (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
afronden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
coördinaten referentie systeem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
echolood (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
referentiestation (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
rover (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
tachymeter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlandmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
Rdf.jpg