aquifer


Eigenschappen

Voorkeurslabelaquifer
DefinitieEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
Synoniemaquifers, watervoerend pakket, watervoerende pakketten, watervoerende laag, watervoerende lagen
Toelichting op definitieIn vergunningen voor grondwateronttrekkingen bepaalt de provincie in welk watervoerend pakket de onttrekking mag plaatsvinden. Bij de toedeling van onttrekkingen over de verschillende pakketten speelt het beoogde gebruiksdoel van het water een belangrijke rol. Onttrekkingen ten behoeve van be-regening of koude- en warmte-opslagsystemen worden bij voorkeur in ondiepe watervoerende pakketten gesitueerd, terwijl waterwinning voor drinkwater of de voedings- en genotmiddelenin-dustrie in de dieper gelegen watervoerende pakket-ten plaatsvindt. Reden is dat de verontreiniging vanaf het maaiveld komt, waardoor de diepe watervoerende pakketten minder risico lopen op ver-ontreiniging dan de ondiepe.

Een aquifer is een ook in Nederland gebruikte Engelse term voor een watervoerende bodemlaag van zand of poreus gesteente, doorgaans op 25 à 100 meter diepte, die als bron of opslagplaats van warmte of koude kan dienen. Met watervoerend wordt bedoeld dat de laag water kan bevatten en dat het water er (enigszins) door kan stromen.

Een aquifer is geen ondergronds meer maar het water bevindt zich in het "gesteente" van deze aardlaag. Het water treedt door regen, rivieren, ondergrondse stromen e.d. de laag binnen totdat de aquifer verzadigd is van water (alle lucht is er uit).

Infiltratie (indringen) van water in de aquifer is o.m. afhankelijk van:

  • de structuur van de aquifer (compactheid, poreusheid: de indringbaarheid of permeabiliteit van de laag)
  • indringen van regenwater, zee- of rivierwater e.d. (mogelijkheid en mate waarin dat gebeurt).

Afhankelijk van de infiltratiegraad kan de indringtijd verschillen van dagen tot eeuwen.

Stroming van grondwater in een aquifer is o.m. afhankelijk van:

  • de structuur van de aquifer (compactheid, poreusheid, kortom de permeabiliteit: hoe poreuzer het materiaal, des te sneller kan het grondwater in de aquifer stromen)
  • de zwaartekracht (van een hoger gelegen laag naar een lager gelegen laag)
  • het drukverschil (van een laag met hogere waterdruk naar een met lagere druk).

Soorten aquifers:

  • een gesloten systeem (het water in de aquifer wordt niet meer aangevuld met ander water en verdwijnt niet naar een andere laag, naar een bron, rivier of zee o.d.)
  • een open systeem (het water in de aquifer wordt regelmatig aangevuld en afgevoerd; er is ergens een open verbinding met het aardoppervlak).
Vaak zijn er meer aquifers in de bodem, op verschillende diepten.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-84b85e99-892f-4121-98f5-53cd59dfab45, https://www.joostdevree.nl/shtmls/aquifer.shtml
Afbeelding vanAuifer
Schematische voorstelling van een aquifer
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquiferBreder
aquiferBron van
aquiferLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Brederaquifer
zwevende watervoerende laag (Begrip)Brederaquifer
geologische formatie (Begrip)Gerelateerdaquifer
grondwatermodel (Begrip)Gerelateerdaquifer
Rdf.jpg