aquifer

Eigenschappen

VoorkeurslabelaquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
DefinitieEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
SynoniemaquifersEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt., watervoerend pakketEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt., watervoerende pakkettenEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt., watervoerende laagEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt., watervoerende lagenEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
Toelichting op definitieIn vergunningenOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld. voor grondwateronttrekkingenOnttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting. bepaalt de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. in welk watervoerend pakketEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. de onttrekking mag plaatsvinden. Bij de toedeling van onttrekkingen over de verschillende pakketten speelt het beoogde gebruiksdoel van het water een belangrijke rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.. Onttrekkingen ten behoeve van be-regening of koude- en warmte-opslagsystemen worden bij voorkeur in ondiepe watervoerende pakkettenEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. gesitueerd, terwijl waterwinning voor drinkwaterWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers of de voedings- en genotmiddelenin-dustrie in de dieper gelegen watervoerende pakket-ten plaatsvindt. Reden is dat de verontreinigingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. vanaf het maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen komt, waardoor de diepe watervoerende pakkettenEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. minder risico lopen op ver-ontreiniging dan de ondiepe.

Een aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. is een ook in Nederland gebruikte Engelse term voor een watervoerende bodemlaagEen pakket bodem begrensd door lenzen en scheidingslagen, welke als laag een watervoerende of water scheidende functie heeft. van zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. of poreus gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling., doorgaans op 25 à 100 meter diepte, die als bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. of opslagplaats van warmte of koude kan dienen. Met watervoerend wordt bedoeld dat de laag water kan bevatten en dat het water er (enigszins) door kan stromen.

Een aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. is geen ondergronds meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. maar het water bevindt zich in het "gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling." van deze aardlaag. Het water treedt door regenWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., ondergrondse stromen e.d. de laag binnen totdat de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. verzadigd is van water (alle luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer. is er uit).

Infiltratie (indringen) van water in de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. is o.m. afhankelijk van:

  • de structuur van de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. (compactheid, poreusheid: de indringbaarheid of permeabiliteit van de laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese).)
  • indringen van regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.- of rivierwater e.d. (mogelijkheid en mate waarin dat gebeurt).

Afhankelijk van de infiltratiegraad kan de indringtijd verschillen van dagen tot eeuwen.

StromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van grondwater in een aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. is o.m. afhankelijk van:

  • de structuur van de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. (compactheid, poreusheid, kortom de permeabiliteit: hoe poreuzer het materiaal, des te sneller kan het grondwater in de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. stromen)
  • de zwaartekrachtDe zwaartekracht of gravitatie is een aantrekkende kracht die twee of meer massa's op elkaar uitoefenen. (van een hoger gelegen laag naar een lager gelegen laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese).)
  • het drukverschil (van een laag met hogere waterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk. naar een met lagere drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.).

Soorten aquifersEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.:

  • een gesloten systeemDe term gesloten systeem wordt in uiteenlopende vakgebieden op verschillende manieren gebruikt. Het gaat om systemen die in absolute zin weinig of geen interactie met de omgeving hebben of die minder interactie hebben dan vergelijkbare systemen (het water in de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. wordt niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. aangevuld met ander water en verdwijnt niet naar een andere laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese)., naar een bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater., rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. o.d.)
  • een open systeem (het water in de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. wordt regelmatig aangevuld en afgevoerd; er is ergens een open verbindingEen stroom voerend element. met het aardoppervlak).
Vaak zijn er meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. aquifersEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. in de bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen., op verschillende diepten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-84b85e99-892f-4121-98f5-53cd59dfab45, https://www.joostdevree.nl/shtmls/aquifer.shtml
Afbeelding van1024px-Aquifer.svg.png
Schematische voorstelling van een aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.Breder
  • grondwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
artesisch watervoerend pakket (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
Rdf.jpg