Hunze

Eigenschappen

VoorkeurslabelHunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.
DefinitieDe Hunze is een beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.
SynoniemOostermoerse VaartDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug., Oostermoersche VaartDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug., Drentsche DiepDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug., Schuyten diepDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.
Toelichting op definitieVroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.

De naam betekent moeras- of modder(stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater.). De gebiedsnaam Hunsingo verwijst naar deze rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. die dus oorspronkelijke uitmondde in de Waddenzee.

Het Hunzedal is waarschijnlijk ontstaan in het Saalien (de voorlaatste ijstijd; 236.000 tot 124.000 v.Chr.) in de laatste fase van vergletsjering, toen de ijsstroom van het landijs van richting veranderde van noordoost-zuidwest naar noordwest-zuidzuidoost. Mogelijk werd de uitsnijding veroorzaakt door een ijslob. Eerder werd gedacht dat dit later zou zijn gebeurd en dat het dal zou zijn ontstaan door het afstromen van smeltwater. De aanwezigheid van depressies en de steile rechte begrenzing aan westzijde van het Hunzedal maken dit echter onlogisch. Later deed het dal welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. dienst bij de afvoer van het smeltwater. Het dal had oorspronkelijk een breedte van 15 kilometer en een diepte van 50 meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. Tijdens het Saalien de daaropvolgende periodes Eemien (tot 114.000 v.Chr.; interglaciaal) en het Weichselien (tot 9.700 v.Chr.) werd een groot deel van het dal gevuld met vooral zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn.. Het Eemien, dus tussen 124.000 en 114.000 v.Chr.) wordt gezien als de periodeBepaalde tijdsduur. waarin waarschijnlijk ofwel het rivierenstelsel van de Hunze (hoofdstroom met toevoerende zijstroompjes) werd gevormd of de tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. waarin een moeras (gevoed door beekjes) ontstond op de plek van de HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.. Bewijzen hiervoor ontbreken echter vooralsnog.

De rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. werd in de loop der tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. gereduceerd tot een stroomdal van hooguit enkele kilometers breed. In de 14e eeuw werd de noordelijke arm richting de Hiddingezijl afgedijkt en resteerde alleen nog de westelijke arm, die in de loop der tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. werd vergraven tot het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.. Met name aan oostzijde van de stad Groningen werden delen vergraven om een betere afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. en scheepvaartverbinding te realiseren. Vanaf halverwege de 18e eeuw werd door verveningen het dal verder versmald. In de 20e eeuw werd het water op veel plekken gekanaliseerd door meanders af te snijden en delen te vergraven. Begin 21e eeuw zijn delen omgevormd tot natuurgebied, waarbij er plannenBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). zijn om de Hunze deels te hermeanderenHermeanderen of beekherstel is het herstellen van de oude, meanderende loop van gekanaliseerde beken of rivieren..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Hunze_(rivier)
Afbeelding van399px-Oostermoer_op_kaart_van_Drenthe_door_Cornelis_Pijnacker.jpg

De Hunze op de kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634 - op deze kaart Schuyten diepDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. genoemd.

Neder Eems

HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee., Drentsche AaDe Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden., WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven. en EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. in het systeem van de Neder EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.Breder
  • beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg