ecosysteem

Eigenschappen

VoorkeurslabelecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.
DefinitieVerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismenLevend biologisch wezen., plantenDe plantenwereld van een regio., dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio.) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek..
Publieksvriendelijke toelichtingDe wisselwerking tussen alle organismenLevend biologisch wezen. en de omgeving in een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak..
SynoniemecosystemenVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.
Toelichting op definitieVoorbeelden van een ecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen. zijn een vijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. of beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij..

BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Biomonitoringstechnieken voor bestrijdingsmiddelenEen chemisch middel gebruikt voor het controleren of uitroeien van ongedierte of onkruid, inclusief insecticiden, herbiciden, fungiciden en rodenticiden. en zware metalenMetallische elementen met een atoomgewicht groter 5 gr/cm3. in watersystemenSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet). Stichting Toegepast Onderzoek WaterbeheerHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies., Utrecht, rapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project. 97-.., 1997

Dynamisch complex van gemeenschappen van plantenDe plantenwereld van een regio., dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. en microorganismen en hun niet levende omgeving, dat gezamenlijk functioneert als een functionele eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Structuurvisie OndergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet.)

LevensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven. in een functionele relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. met en gebonden aan specifieke abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. omstandigheden (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Leidraad faunavoorzieningenVoorziening bij een infrastructureel werk om de uit dat werk voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. bij infrastructuurEen infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.)

Dynamisch complex van gemeenschappen van plantenDe plantenwereld van een regio., dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. en microorganismen en hun niet levende omgeving, dat gezamenlijk functioneert als een functionele eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Structuurvisie OndergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet.)

LevensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven. in een functionele relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. met en gebonden aan specifieke abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. omstandigheden (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Leidraad faunavoorzieningenVoorziening bij een infrastructureel werk om de uit dat werk voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. bij infrastructuurEen infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.)

Natuurlijk systeem dat bestaat uit organismenLevend biologisch wezen. en hun abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide, binnen een afgebakende, bijvoorbeeld geografische, eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: WikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is., de vrije encyclopedie (NL))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-408efbdb-4416-42d6-bfef-00252db93b77, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1107
Afbeelding van1430982767.jpg
EcosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.Breder
  • biologische rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
ecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.
biodiversiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.
Rdf.jpg