digitaal hoogtemodel

Eigenschappen

Voorkeurslabeldigitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.
AfkortingDEMEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.
DefinitieEen digitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld. of digital elevation model (DEMEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen.
SynoniemdemEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.
Toelichting op definitieSoms wordt er onderscheid gemaakt tussen een digitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) (digital terrain modelAbstractie van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken., DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)) dat de maaiveldhoogte geeft en een digitaal oppervlaktemodelDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft. (digital surface modelAbstractie van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken., DSMDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft.) dat de hoogte inclusief alle objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerkenConstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties. geeft. De termen DEMEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld., DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) en DSMDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft. worden echter veelvuldig verward of anders gedefinieerd. Een DEMEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld. kan worden uitgevoerd als een rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. (een matrix van vierkanten) of als een netwerkGeheel van met elkaar verbonden objecten, die gezamenlijk een functie vervullen. van ongelijke driehoeken (triangular irregular network, TIN). DEMs worden veel gebruikt in geografische informatiesystemenEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. en zijn de meestgebruikte basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. voor de digitale vervaardiging van reliëfkaarten. DEMs kunnen ingewonnen worden met:
  • laserscans vanuit de luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer., vanuit de ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap. of vanaf de grond of voertuig;
  • fotogrammetrieDe fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting en ligging van objecten. De fotogrammetrie houdt zich voornamelijk bezig met het maken van kaarten uit luchtfoto's die met speciale meetcamera's worden gemaakt. op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van (luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer.)foto's;
  • vlaktewaterpassing;
  • landmeetkundige GNSSEen wereldwijd systeem voor de bepaling van positie, tijd en snelheid bevattende een ruimte, grond en gebruikers segment-metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.;
  • total stationEen tachymeter, ook bekend als totaalstation of total station (TS), is de combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een theodoliet is een hoekmeetinstrument dat wordt gebruikt om hoeken ('richtingen') te meten en wordt op dit moment weinig meer gebruikt (alleen voor specifieke toepassingen zoals het meten van de verticaliteit en het in lijn brengen van punten op bouwterreinen).-metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.;
  • radarEen radar (RAdio Detection And Ranging) is een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee.-metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. vanuit de luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer. of vanuit de ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap.;
  • sonarSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.-metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (onderwater).
In Nederland is het Actueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. (AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.) het gebruikelijke model voor allerlei toepassingen. Het bestaat uit een rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.-DSMDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft. en -DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) voor heel Europees Nederland met een resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. van 0,5 meter vervaardigd met vliegtuiglaserscans met een resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. van gemiddeld 8 ruwe punten per vierkante meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. Sinds 2014 zijn zowel de rasterbestanden als de ruwe puntenwolkenEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies. gratis beschikbaar.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitaal_hoogtemodel
Afbeelding van20cm DEM gegenereerd uit de 10cm stereoluchtfoto's van 2018

20cm DEMEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld. gegenereerd uit de 10cm stereoluchtfoto's van 2018 (waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.)

DEM detailkaart omgeving Hondsrug en Hunze

DEM detailkaart omgeving Hunze

DEM detailkaart omgeving Bareveld

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
digitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.Breder
  • terreinmodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
digitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Actueel Hoogtebestand Nederland (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederdigitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.
digitaal terreinmodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerddigitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.
true orthofoto (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerddigitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.
Rdf.jpg