watervervuiling

Eigenschappen

VoorkeurslabelwatervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.
DefinitieWatervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten. omvat alle menselijke of natuurlijke activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). die de kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.
Toelichting op definitieOnder watervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten. wordt verstaan, een verandering in de kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van het water met een schadelijk effect voor mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt., dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. of plantenDe plantenwereld van een regio. die met het water in contact komen. WatervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten. kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. of zelfs fataal aflopen. Verontreinigd water is niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. geschikt als drinkwaterWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers en bijvoorbeeld niet of minder geschikt als zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen. of viswater. Wereldwijd is watervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten. een van de hoofdoorzaken die kunnen leiden tot fysieke waterschaarste.

De term watervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten. wordt meestal gerelateerd aan de mens maar kan ook van natuurlijke aard zijn. Soms vindt vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. plaats door erosieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. van stoffen uit de rotsen in de ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet., of door erosieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. na hevige regenval.

Veel ecosystemenVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen. zijn afhankelijk van zoetwater. De vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. heeft tot gevolg dat organismenLevend biologisch wezen. die erin voorkomen bedreigd worden of verdwijnen. Ook zorgt vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. ervoor dat het steeds moeilijker en duurder wordt om schoon drinkwaterWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers te winnen voor menselijk gebruik.

Rivieren, merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en andere zoete wateren kunnen worden vervuild door menselijke activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n)., onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. in de landbouw, industrie en huishoudens. Soms is de vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. afkomstig uit andere landenEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid., soms is ze het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van binnenlandse activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n)..

Wanneer bij regenbuienWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. veel regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. toekomt in gemengde rioleringsstelsels, kan het gebeuren dat ongezuiverd afvalwater via een overstortEen inzamelknooppunt, uitgevoerd als voorziening met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van afvalwater uit het rioleringsnetwerk naar een ander rioleringsnetwerk of oppervlaktewater in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. geloosd wordt in het oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.. In 2000 gebeurde dit in Nederland 15.500 keer.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervervuiling
Afbeelding van450px-EutrophicationEutrophisationEutrophierung.jpg

Eutrofiëring van oppervlaktewater kan algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. of een uitbraak van botulismeVergiftiging die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum. veroorzaken bij warm weer.

blauwalg

BlauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen. Lauwersmeer.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
watervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.Breder
  • verontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
watervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
vervuilingseenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwatervervuilingWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.
Rdf.jpg