Dollard

Eigenschappen

VoorkeurslabelDollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.
DefinitieInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Ost-Friesland.
SynoniemDollartInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland., DollertInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland., DullertInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland., Ol TjoardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland., DullertInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.
Toelichting op definitieDe DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. is een estuarium, onderdeel van de Waddenzee, op het grensgebied van Nederland en Duitsland. De rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. de Eems mondt hier in uit en stroomt daarna via de EemsmondingDe Eemsmonding is het gebied waar de Eems uitmondt in de Waddenzee en Noordzee op de grens van Nederland en Duitsland. Het is de benedenloop van de Eems en omvat het gebied van de Dollard en de vaargeulen richting zee. door naar de Noordzee.

De DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. is ongeveer 100 vierkante kilometer groot. De Duitse stad Emden ligt ten noorden ervan en de Nederlandse stad Delfzijl ligt een kleine negen kilometer ten westen van de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.. De Nederlandse kust van deze zeearmLanggerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. is dunbevolkt en er liggen enkele kleine dorpen als Fiemel.

Op de grens van Nederland en Duitsland bevindt zich de monding van de Westerwoldse AaDe Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een rivier in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes of (beken) Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. De samengevoegde stroom loopt verder in de richting van de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt de Westerwoldse Aa de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland., die hier via de Buiten Aa en het Schanskerdiep uitmondt in de belangrijkste vaargeulHet deel van de (breedte van de) bodem van de vaarweg dat voor de scheepvaart door baggeren op een bepaalde minimale diepte gehouden moet worden. van de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.; het Groote Gat. De andere belangrijke vaargeulHet deel van de (breedte van de) bodem van de vaarweg dat voor de scheepvaart door baggeren op een bepaalde minimale diepte gehouden moet worden. is het Kerkeriet. Op het punt waar de Westerwoldse AaDe Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een rivier in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes of (beken) Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. De samengevoegde stroom loopt verder in de richting van de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt de Westerwoldse Aa de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland. overgaat in de Buiten Aa ligt tevens het sluizencomplex Nieuwe Statenzijl. Het getijverschil in de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. is meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. dan drie meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. Het water van de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. is brak doordat het zeewater zich hier mengt met het water uit de EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems..

De DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. is in de late Middeleeuwen ontstaan ten gevolge van meerdere overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan. en stormvloedenEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt., die het oorspronkelijke veenlandschap grotendeels hebben opgeruimd. Daarbij gingen grote delen van de oude districten Reiderland en Oldambt verloren. Vroeger meende men – in het voetspoor van Ubbo Emmius – dat de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. in het jaar 1277 was ondergelopen. Er werd gedacht aan de Marcellusvloed van het jaar 1362, die in Noord-Duitsland tot veel schade heeft geleid. In historische bronnenGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. is met betrekking tot de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. daarover nagenoeg niets te vinden. Ook wordt welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gemeend dat de gebeurtenissenVoorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen, stormen en overstromingen). rondom het jaar 1413 hebben geleid tot het ontstaan van de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.. Met name Tidde Wyneda wordt hierin genoemd.

Waarschijnlijk had het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. al eeuwenlang te maken met wateroverlastVerzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering., doordat het veenoppervlak te lijden had van erosieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen., verweringVerwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij dit materiaal verandert als gevolg van invloeden van weer, klimaat, zogeheten exogene krachten, en onder invloed van de bodembiologie. Het gesteente breekt in stukken (mechanische verwering) , lost op in water, of verandert anderszins (chemische verwering). Het verschil met erosie is dat bij verwering het gesteente niet verplaatst wordt maar slechts afgebroken. en bodemdalingDaling van het grondoppervlak door oxidatie van veen, zetting of geologische processen. (klink). Archeologische vondsten laten echter zien dat bij Bad Nieuweschans, Vriescheloo en Scheemda nog in de vijftiende eeuw een zoetwatermilieu te vinden was. Daarentegen kenmerkte de omgeving van Pogum zich al in de dertiende eeuw door een zoutminnende vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet)..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-d391fc83-3423-4f40-ab38-cb0b4e140234, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dollard
Afbeelding vanDollard


Dollard

Dollard

Dollard

399px-Dollart.png

Dollard

DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.Breder
  • gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
Rdf.jpg