buitenwater

Eigenschappen

VoorkeurslabelbuitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.
DefinitieHet oppervlaktewater waarvan de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. direct invloed ondergaat bij hoge stormvloedEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt., bij hoog opperwater van een van de grote rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.
Publieksvriendelijke toelichtingWater in de onmiddelijke gemeenschap met de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
SynoniembuitenwaterenHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.
Toelichting op definitieBuitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan. is volgens de WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. water van de grote rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. van Nederland (Rijn, Maas, IJssel), het IJsselmeer, het Markermeer en de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt..

Deze wateren kennen zo'n groot debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. dat dit bij extreme situaties (storm, hoge rivierafvoer) niet beheerst kan worden.

Tevens is buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan. water dat een polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. omgeeft. Anders gezegd: al het water dat niet binnen de begrenzing van de polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. is en waarop uitgewaterd wordt. Dit kan een boezemwater(water in) een stelsel van gemeen liggende, met elkaar in openverbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater of een randmeer betreffen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a03b4d1a-5335-45d2-8b3d-6f884459013d
Afbeelding vanWindsurfers op de Noordzee
Windsurfers op de Noordzee
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.Breder
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.Gerelateerd
  • Waterwet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
zee (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbuitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.
Rdf.jpg