interventiewaarde


Eigenschappen

Voorkeurslabelinterventiewaarde
DefinitieWaarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau in een compartiment (bijvoorbeeld grondwater) wordt aangegeven waarbij bij overschrijding sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem (landbodem en waterbodem) heeft voor mens, plant of dier.
Synonieminterventiewaarden, streef- en interventiewaarden
Toelichting op definitieDe interventiewaarde geeft een concentratieniveau aan waarvan de overschrijding moet leiden tot (directe) actie. Er zijn interventiewaarden vastgesteld voor (water)bodem en grondwater. (bron: Speurdersgids normen waterkwaliteitsbeheer. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, rapport 96-23, 1996 (aangepast). / Aquo)


Streef- en interventiewaarden zijn referentiewaarden voor milieukundig bodemonderzoek en bodemsanering.

De streef- en interventiewaarden zijn vervangen door nieuw bodembeleid.

In Nederland heeft de overheid de volgende criteria gedefinieerd:

Een geval van bodemverontreiniging, ontstaan vóór 1987, is "ernstig" als >25 m3 grond of >100 m3 grondwater is verontreinigd boven de interventiewaarde. Voor gevallen ontstaan na 1987 geldt geen "ernst" of "urgentie", hiervoor geldt de "zorgplicht" uit de Wet bodembescherming.

De referentiewaarden voor grond worden aangepast voor de gehalten aan organische stof (humus) en lutum (fractie < 2 µm). De waarden in de tabel zijn berekend voor een "standaardbodem" met 10% organische stof en 25% lutum.

De referentiewaarden voor grondwater zijn mede afhankelijk van de diepte waarop het grondwatermonster is genomen. De genoemde waarden zijn voor ondiep grondwater.

Bij het 'ontdekken' van grote bodemverontreinigingsgevallen zoals 'Lekkerkerk' en 'Coupépolder' zijn door VROM in de jaren 1980 referentiewaarden opgesteld, bekend als de ABC-waarden. Daar in andere landen nog niet zulke referentiewaarden waren vastgesteld, hebben sommige landen de Nederlandse ABC-lijst overgenomen. In Duitsland waren de ABC-waarden bekend als die Hollandliste en in Engelssprekende landen als Dutch Standards.

In 1994 zijn de ABC-waarden vervangen door de S&I-waarden, waarbij in de praktijk nog een 'Tussenwaarde' in gebruik is, met T = (S+I)/2, als equivalent voor de vroegere B-waarde.

De waarden in onderstaand overzicht zijn niet meer actueel. Sinds 2008 zijn de streefwaarden voor grondwater en de interventiewaarden voor grond en grondwater opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013, bijlage 1. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de Achtergrondwaarden. Deze zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. (bron: Wikipedia)
Voorbeeldhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0033592/2013-07-01#Bijlage1
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-56183c52-1361-4fda-8ca7-eca616c96361, https://nl.wikipedia.org/wiki/Streef-_en_interventiewaarden
Afbeelding vanmogelijkheden-maatwerk-opslaan-baggerspecie-op-landbodem.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
interventiewaardeBreder
interventiewaardeBron van
interventiewaardeDeel van
interventiewaardeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 10 PAK (Begrip)Gerelateerdinterventiewaarde
som chloorfenolen (Begrip)Gerelateerdinterventiewaarde
Rdf.jpg