dwarsprofiel

Eigenschappen

VoorkeurslabeldwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
DefinitieBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kustWaterkant langs een zee., rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water..
Toelichting op definitieEen dwarsprofiel is een (denkbeeldige) doorsnijding van een terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. of constructieWat door construeren ontstaan is. met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Het dwarsprofiel van een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. of spoorlijn wordt meestal bepaald door eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. ten aanzien het profiel van vrije ruimteVrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van een kering, ook in de toekomst..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27877&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwarsprofiel
Afbeelding vandwarsprofiel waterloop


dwarsprofiel waterloop

Dwarsprofiel van een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat..
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
dwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.Breder
  • profiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
dwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
dwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
1d-dwarsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
binnenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
buitenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
natte oppervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
Rdf.jpg