droogteschade

Eigenschappen

Voorkeurslabeldroogteschade
DefinitieSchade door lagere opbrengst van gewassen en/of hogere productiekosten, als gevolg van watertekort in droge perioden.
Toelichting op definitieDroogteschade aan gebouwen kan ontstaan als het grondwater beneden een bepaald niveau komt en de houten paalfundering daardoor gaat rotten; ook dijklichamen kunnen zakken als deze gefundeerd zijn op veengrond of schade oplopen ten gevolge van te snelle zakking van de waterstand in de dijk.

Als grondwateronttrekking zorgt voor een wat lagere grondwaterstand en daardoor lagere gewasopbrengsten voor agrariërs, dan noemt men dat ‘droogteschade’.

In een groot deel van Nederland wordt grondwater gewonnen, onder andere door industriële bedrijven en drinkwaterbedrijven. Deze laatste gebruiken grondwater voor de productie van drinkwater. In veel gebieden zijn agrariërs afhankelijk van datzelfde grondwater voor de productie of beregening van gewassen.

Vooral op de hoge zandgronden kan een onttrekking van grondwater effect hebben op de grondwaterstanden. Afhankelijk van de bodemopbouw kan er dan een wat lagere grondwaterstand ontstaan, met mogelijk een lagere gewasopbrengst tot gevolg.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-723577f5-7824-4a9d-b5ed-053fe4de068d, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/droogteschade, https://wmd.nl/drinkwater/waterwingebieden__trashed/droogteschade/
Afbeelding vanuien_met_dikke_nekken_foto_wim_menu.-detail.jpg


e132f3ca-b430-4d68-9cca-3e63aeae229e_mais.jpg

Droogte.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
droogteschadeBreder
droogteschadeBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgbeeld-hotspots-deltaprogramma-zoetwater.png