B.L. Tijdenskanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelB.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.
DefinitieHet B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. is een waterwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen.
SynoniemVerenigd KanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.
Toelichting op definitieBij Veelerveen komen het Ruiten-Aa-kanaalHet Ruiten-Aa-kanaal is een kanaal in Groningen tussen Veelerveen en Ter Apel in de streek Westerwolde. en het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. samen en vanaf daar gaan ze verder als B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.. Even ten zuiden van Rhederbrug komt het VeendiepHet Veendiep is een gekanaliseerde beek ten zuidwesten van Bellingwolde, die de verbinding vormt tussen de Westerwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal in Oost-Groningen., die een doorgaande vaarverbinding vormt met de Westerwoldse AaDe Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een rivier in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes of (beken) Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. De samengevoegde stroom loopt verder in de richting van de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt de Westerwoldse Aa de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland., in het kanaal uit. Het B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. loopt vervolgens langs het dorp Rhederbrug en gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. De Lethe, dat aan de oostzijde van Bellingwolde ligt. Hier loopt het kanaal zeer dicht langs de Duitse grens. De laatste 4 kilometer van het kanaal ligt vooral op de oostelijke oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. het bos op Houwingaham. Even ten zuiden van Bad Nieuweschans komt het kanaal uit in de Westerwoldse AaDe Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een rivier in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes of (beken) Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. De samengevoegde stroom loopt verder in de richting van de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt de Westerwoldse Aa de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland.. Het kanaal is in het verleden in gebruik geweest voor de vrachtscheepvaart, maar anno 2005 is het in gebruik voor de pleziervaart. De belangrijkste functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van het kanaal is echter de waterafvoerHet door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een oppervlaktewaterlichaam naar een ander oppervlaktewaterlichaam. van WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa.. Het B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. maakte deel uit van het kanalisatieplan voor WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa.. Dit planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). is gemaakt door de waterbouwkundige A.J.H. Bauer in opdracht van de Vereniging ter bevordering der kanalisatie van WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. in 1893. Belangrijk initiatiefnemer voor deze vereniging was Boelo Luitjen Tijdens, een herenboer in Nieuw Beerta en Tweede Kamerlid. WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. had begin 20e eeuw enorm te lijden van wateroverlastVerzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering.. Deze was het gevolg van de ontginning en vervening van het Bourtangermoeras. Dit moeras temperde oorspronkelijk door de opzuigende werking van het veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. de wisseling van de waterstanden in de beekjes Ruiten-Aa en Mussel-AaDe Mussel-Aa is een beek in Westerwolde in het oosten van de provincie Groningen. Ze loopt van Zandberg (ten zuiden van Musselkanaal) naar het noorden via Mussel en Onstwedde naar Wessinghuizen waar ze samenvloeit met de Ruiten-Aa.. Doordat het grotendeels afgegraven was kregen ze een zeer onregelmatig debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.. Boelo Tijdens streefde de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. na in WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. en oostelijk Oldambt waarmee het overtollige water snel kon worden afgevoerd en WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. voor scheepvaart toegankelijk zou worden. In 1905 begon de uitvoering van het planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). en 1911 werd het B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. aangelegd. In het kanaal kwam één sluis te liggen: de Vriescheloostersluis. Bij deze sluis werd voor Boelo Tijdens een monumentEen monument of historisch erfgoed is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.Onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed. opgericht.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/B.L._Tijdenskanaal
Afbeelding van399px-Locatie_BL_Tijdenskanaal.png

B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.
Stuw Veelerveen, B.L. Tijdenskanaal

Stuw Veelerveen, B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg