orthofoto

Eigenschappen

VoorkeurslabelorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
AfkortingorthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
DefinitieOrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.'s zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegenAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. en of waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. worden gelegd.
SynoniemortholuchtfotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd., ortholuchtfoto'sOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd., orthomozaiekOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd., orthoimageOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
Toelichting op definitieEen orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. is zo goedZaak of vermogensrecht als de gebruikte metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. en het gebruikte hoogtemodel.

Voorbeeld kromme wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. rechte wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. nog toevoegen afbeelding.

De verticale luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). bevat een aantal afwijkingen veroorzaakt door hoogte verschillen in het terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water., lensvertekening en de stand van het vliegtuig. Een digitale orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. is een luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). waarbij al deze afwijkingen zijn gecorrigeerd. Het is een fotografische kaart in digitale vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek..

De kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van een digitale orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. valt uiteen in twee delen; de beeldkwaliteit en de geometrische nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid.. De belangrijkste variabelen zijn vliegschaal, pixelresolutie, overlap, paspuntenOm te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de luchtfoto's in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden of via een systeem van „Plakschijven” op de grond worden aangebracht., hoogtemodel en het triangulatieproces. Hierbij is zowel de gekozen eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. zelf als de apparatuurMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. waarmee gewerkt wordt van grote invloed op het eindresultaat. Met het beschikbaar komen van steeds snellere computersEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. en hoogwaardige software zijn orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.'s steeds sneller en beter hanteerbaar geworden.

De foto's worden ingepast in een coördinatensysteemDoor een coördinatenstelsel wordt een vlak of een ruimte zo ingedeeld, dat de plaats van ieder punt op dat vlak of in die ruimte uniek wordt bepaald door een stel getallen, coördinaten van dat punt genaamd. middels GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid/INS, aerotriangulatie en blokvereffening. Het procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. is gebaseerd op het gebruik van voorgemarkeerde paspuntenOm te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de luchtfoto's in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden of via een systeem van „Plakschijven” op de grond worden aangebracht.. Een deel van de paspuntenOm te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de luchtfoto's in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden of via een systeem van „Plakschijven” op de grond worden aangebracht. is onderdeel van een calibratiegebied waar het GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid/INS systeem op wordt gecalibreerd. Voor de hoogtecorrectie wordt gebruik gemaakt van een digitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld..

Een orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. of orthoimageOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. is een luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). of satellietbeeld die geometrisch is gecorrigeerd ("orthorectified") zodat de schaal uniform is: de foto of afbeelding volgt een bepaalde kaartprojectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak. . Anders dan een ongecorrigeerde luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). kan een orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. worden gebruikt om waar afstanden te metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid., omdat het een nauwkeurige weergave van het aardoppervlak, zijnde aangepast topografischTopografie (uit het Grieks, letterlijk "plaatsbeschrijving") is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Oudgrieks (τόπος topos, plaats, plek; γράφειν graphein = schrijven, beschrijving). relief , lensdistorsie en camera kantelen.

OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.'s worden algemeen gebruikt in geografische informatiesystemenEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. ( GISEen geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. ) als een "kaartnauwkeurige" achtergrondafbeelding. Een georthorectificeerd beeld verschilt van rectificaties met "rubberen vellen", aangezien deze laatste nauwkeurig een aantal punten op elk beeld kunnen lokaliseren, maar het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. ertussen "uitrekken" zodat de schaal mogelijk niet uniform is over het beeld. Een digitaal hoogtemodelEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld. (DEMEen digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.)is vereist om een ​​nauwkeurige orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. te maken, aangezien vervormingen in het beeld als gevolg van de variërende afstand tussen de camera / sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. en verschillende punten op de grond moeten worden gecorrigeerd. Van een orthoimageOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. en een afbeelding met een "rubberen laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese)." kan worden gezegd dat ze beide zijn "georeferentieerd"; de algehele nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid. van de rectificatie varieert echter. Software kan de orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. weergeven en een operator in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. stellen lijnwerk, tekstaantekeningen of geografische symbolen (zoals ziekenhuizen, scholen en brandweerkazernes) te digitaliserenDigitalisering is de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers. of te plaatsen. Sommige software kan de orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. verwerken en het lijnwerk automatisch produceren.

De productie van orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.'s werd historisch bereikt met behulp van mechanische apparatenAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed..

Een orthofotomosaic is een rasterafbeeldingEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. gemaakt door orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.'s samen te voegen - luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer.- of satellietfoto'sSatellietbeelden zijn scans van de aarde gemaakt vanuit de ruimte door een kunstmatige satelliet. die zijn getransformeerd om voor perspectief te corrigeren , zodat ze lijken te zijn genomen van verticaal boven op een oneindige afstand. Google Earth- afbeeldingen zijn van dit type.

Het documentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. (digitaal of op papier) dat een orthofotomosaïek weergeeft met aanvullende randinformatie zoals een titel, noordpijl, schaalbalk en cartografische informatieGegevens waaraan vanuit een bepaalde context betekenis wordt toegekend., wordt een orthofotomap of afbeeldingskaart genoemd . Vaak tonen deze kaarten extra punt-, lijn- of polygoonlagen (zoals een traditionele kaart) bovenop de orthofotomosaic. Een soortgelijk documentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen., meestal gebruikt voor rampenbestrijding, wordt een spatiomap genoemd .
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&any_OR__title=orthofoto&fast=index&_content_type=json, https://www.pdok.nl/introductie/-/article/luchtfoto-pdok
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.wikipedia.org/wiki/Orthophoto
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=34893&type=term
Afbeelding vanortho perpectief

Orthografische weergaven projecteren in een rechte hoek op het gegevensvlak. Perspectiefaanzichten projecteren vanaf het oppervlak op het referentievlakTweedimensionale ruimte die gebruikt wordt bij het bepalen van de loodrechte afstand van dat vlak tot punten in de (driedimensionale) ruimte. vanaf een vaste locatieAanduiding van de geografische plaats van een object..

Ortholuchtfoto met omvalling (waterkering)

Ortholuchtfoto met omvalling (duiker)

Ortholuchtfoto met omvalling (kunstwerk)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.Breder
  • luchtfoto (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.Gerelateerd
  • orthorectificatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Apollo Essentials (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
Enhanced Compression Wavelet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
Geocompressor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
driehoeksmeting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
externe oriëntatieparameters (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
omvalling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdorthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
Rdf.jpgVerschil tussen een orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd., true pixelPlatgeslagen puntenwolk. en true orthoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone)..

ortho
Ortho luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). Assen (2019).

true pixel
True pixelPlatgeslagen puntenwolk. product Assen (2019).

true ortho
True orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). Assen (2020).