Slochter Ae

Eigenschappen

VoorkeurslabelSlochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde.
DefinitieDe Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde., vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. in de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen, die oorspronkelijk de bovenloopHet gedeelte van een rivier (waterloop) in het hoge deel van het stroomgebied. van de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. de Fivel vormde.
Toelichting op definitieDe Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. ontspringt in de omgeving van Froombosch. De bovenloopHet gedeelte van een rivier (waterloop) in het hoge deel van het stroomgebied., vroeger ook Ol IJ genoemd, heet sinds ongeveer 1880 Ruiten Ae (niet te verwisselen met de Ruiten Aa in WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa.). De Ruiten Ae werd mogelijk al in de middeleeuwen doorgetrokken in de richting van het voormalige Sappemeer, waar hij een lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. kronkelend verloop had. Hier lag later een overlaatEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. De Klieve, waardoor hij via de Klievewijk water uit het voormalige meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. kon opnemen. Een zijtak was kennelijk Hamster of Kolhamster Ae, die vermoedelijk langs de buurtschap Buitenhuizen liep.

De Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. verenigt zich ongeveer 100 meter ten zuiden van Woudbloem met de Scharmer Ae en loopt door tot het SlochterdiepHet Slochterdiep, vroeger ook Rengersdiep, is een kanaal in de gemeente Midden-Groningen. Het 15 kilometer lange kanaal loopt in een bijna kaarsrechte lijn (met alleen een knik in het kanaal nabij Schaaphok) van Slochteren naar Ruischerbrug, waar het in het Eemskanaal uitmondt. bij Schaaphok, waar hij zich voorzet in de Woltersumer Ae, de Ten Poster Ae en de Fivel. Grote delen van dit traject zijn in de middeleeuwen gegraven. De benedenloop van de Scharmer Ae is evenwierueens aangelegd, vermoedelijk om de lager gelegen delen van het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. rond de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. te ontlasten. Hij loopt parallel aan de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. naar Schaaphok, waar hij zich oorspronkelijk voortzette in de Smerige Ae en het Lustigemaar.

Oorspronkelijk slingerde de Fivel vanaf Schaaphok via het verlengde van de Slochtermeenteweg naar Luddeweer, vanwaar hij via de Luddeweersterweg en (voormalige) Slochterweg naar Woltersum liep. De prehistorische stroomgeul is hier nog in de ondergrond aanwezig. De oorspronkelijke rivierloop tot Luddeweer werd vermoedelijk Cromme Ee genoemd, het nabijgelegen streekje de Krumme Horne. Op de hoog opgeslibde oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van het riviertje werd vervolgens de Graauwedijk aangelegd, die zich via de Slochterweg in de richting van Woltersum voortzette. Dit laatste tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk werd in 1470 de Woltersummer meene wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. ofte Waterkaijnge oftewel de Woltersummer dijck genoemd; kaijnge betekent 'kadeEen kleine dijk.' of 'kaai'. Deze dijk wordt in andere handschriften ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. aangeduid als de Waterhaijnge, een woord afgeleid van het werkwoord heinen, dat 'omheinen, afsluiten' betekent (in dit geval de afsluiting(Vaar)wegdeel is tijdelijk of definitief gesloten (verboden) voor al het verkeer. van een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.).

De huidige benedenloop van de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. wordt gevormd door een recht kanaal dat Woltersumer Ae, vroeger ook Woltersumerdiep, Woltersummermaar of Rechte Ae genoemd, dat kort voor 1471 is gegraven in opdracht van de grootgrondbezitter Johan Rengers van Ten Post. Naast het kanaal kwam de Nije wegh naar Woltersum te liggen, vermoedelijk de Westiederweg ('ten westen van de Ae', ook Westziederweg). De oude stroomgeul raakte in vergetelheid.

Nadat in 1659 het SlochterdiepHet Slochterdiep, vroeger ook Rengersdiep, is een kanaal in de gemeente Midden-Groningen. Het 15 kilometer lange kanaal loopt in een bijna kaarsrechte lijn (met alleen een knik in het kanaal nabij Schaaphok) van Slochteren naar Ruischerbrug, waar het in het Eemskanaal uitmondt. werd gegraven, werd het water van de Slochter en Scharmer Ae via dit kanaal naar het Damsterdiep geleid. Om de doorstroom van het water te garanderen werd de bovenloopHet gedeelte van een rivier (waterloop) in het hoge deel van het stroomgebied. van de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. bij Woudbloem in de Scharmer Ae geleid, waardoor het tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk ten noorden daarvan geleidelijk versmalde. Door ruilverkavelingenRuilverkaveling, ook wel kavelruil genoemd, is een proces waarin eigenaren van een stuk land, de zogenaamde grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is dat alle grondgebruikers er daardoor beter op worden. is het tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk ten noorden van Luddeweer onderbroken; het noordelijkste deel van de Woltersummer Ae is veranderd in een afwateringssloot.

Vanaf Woltersum liep de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. oorspronkelijk verder als een kronkelende stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. langs de Kollerijweg in de richting van Wittewierum, vanwaar hij zich voortzette in de richting van Ten Post. Deze meanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. werd al voor 1200 afgesneden door het graven van de (Ten) Poster Ae, vroeger ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. kortweg Ae dan welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. 't Poster Diepje of Poster IJ genoemd. De afgesneden meanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. van de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. gaf zijn naam aan de Kollerijweg (Kolde IJ = 'dode, verlatenEen aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. Ae).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Slochter_Ae
Afbeelding van390px-Slochter_Ae_bij_afwateringskanaal.jpg
Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. ten zuiden van de kruising met het Afwateringskanaal van DuurswoldHet Afwateringskanaal van Duurswold is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwatering van de landstreek Duurswold.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde.Breder
  • beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg