beklemrecht

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander.
DefinitieBeklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. of recht van beklemmingBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk rechtMet een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed. op een onroerende zaakDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. van een ander.
Synoniemrecht van beklemmingBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander.
Toelichting op definitieMen verkrijgt daarmee het volledige genot en wordt eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) van de zich op de grond bevindende gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. en beplantingenNatuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen. maar niet van de grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.. Het lijkt op een combinatie van het recht van opstalHet recht van opstal (Latijn: superficies) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben. en erfpacht. BeklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. komt vrijwel alleen in de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen voor. De mogelijkheid om een beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. te vestigen is afgeschaft, maar oude beklemrechten gelden nog zolang ze niet zijn afgekocht.

Degene die houderPersoon die een zaak ten behoeve van een ander in zijn macht heeft, hetzij direct door zelf de zaak feitelijk onder zich te hebben, hetzij indirect door een ander de feitelijke macht te laten uitoefenen. is van het beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. (de pachter) heet de beklemde meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier. of kortweg meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier.. Deze heeft de volledige beschikkingEen besluit over een aanvraag over de grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.. De eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) wordt bloot eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) genoemd, of eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) in beklemrechtelijke zin. In het bijzondere geval dat de eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) de stad Groningen was of is, zoals in de veenkoloniënDe Groninger Veenkoloniën, of kortweg de Veenkoloniën, is de naam van een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen (Oost-Groningen)., wordt de meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier. stadsmeier genoemd.

Zonder toestemming van de eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) kan het beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. niet worden gesplitst (ook niet bij vererving).

Het voornaamste verschil met erfpacht is dat de pachtPacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden,' door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter. voor een onbepaalde tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. is vastgesteld. Jaarlijks betaalt de beklemde meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier. de eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten) een vaste huursom. Omdat deze huursom onveranderlijk is in de tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment., is het in de loop der jaren een relatief laag bedrag geworden. Bij bepaalde gebeurtenissenVoorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen, stormen en overstromingen). (vererving of huwelijk bijvoorbeeld) is naast de huursom een geschenk verschuldigd. Doorgaans is het geschenk gelijk aan eenmaal de huursom.

Ook het betalen in natura komt nog voor, zoals: een mud graan op midwinter. Het komt ook voor dat de pachtPacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden,' door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter. zo klein is dat het niet loont hem te innen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Beklemrecht

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander.Breder
  • Zakelijk recht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander.Gerelateerd
  • rechtssubject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg