overstromingsrisico


Eigenschappen

Voorkeurslabeloverstromingsrisico
DefinitieRisico/kans op overstromen.
Synoniemoverstromingsrisico's, overstromingskans, overstromingskansen
Toelichting op definitieDe kans dat een gebied overstroomt, doordat de waterkering rondom dat gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt. (bron: Aquo)

Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade. (bron: Helpdesk Water)

Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade. (bron: Waterveiligheid Begrippen Begrijpen)

Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade; (bron: Waterwet)

Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Een overstromingsrisico is het product van de kans dat er een overstroming plaatsvindt en de gevolgen die zo'n overstroming kan hebben.

De overstromingskans wordt meestal uitgedrukt in een kans per jaar. De gevolgen in schade (euro's) en slachtoffers (aantal). Het risico heeft dus een economisch deel (euro's per jaar) ook wel het economisch risico genoemd en een deel dat wordt betiteld als slachtofferrisico (aantal slachtoffers per jaar).

De overstromingskans kan worden berekend met een probabilistisch model. In dit model moeten gegevens over de belasting (waterstanden en golven) en de sterkte van de waterkering (hoogte, grondopbouw) worden ingevoerd.

De gevolgen van een overstroming worden vaak in twee stappen berekend. Ten eerste wordt met een waterloopkundig model (dit kan een rekenmodel of een fysiek model zijn) het waterstandsverloop gedurende de overstroming berekend. Uit deze berekeningen verkrijgen we resultaten als waterdiepte, stijgsnelheid van het water en stroomsnelheid. Met deze resultaten kunnen we weer de schade en het aantal slachtoffers schatten.

Vermenigvuldigen we nu de overstromingskans met de gevolgen dan bepalen we het overstromingsrisico. Door uit te gaan van een variabel stromingsverloop zal dit risico per locatie verschillen. Op deze manier kan men voor een gebied een overstromingsrisicokaart maken. Deze kaart geeft snel inzicht waar de risicovolle gebieden zich bevinden en geeft houvast voor het nemen van permanente dan wel noodmaatregelen voor dat specifieke gebied.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-7dbc635f-b17b-4544-ac5b-e8731f3998c1, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2752, https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstromingsrisico
Afbeelding vanNormtrajectenNoord.jpg
Toelaatabare inundatiekans voor dijksecties conform de Waterwet (Noord Nederland).
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overstromingsrisicoBreder
overstromingsrisicoBron van
overstromingsrisicoLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (Begrip)Gerelateerdoverstromingsrisico
Rdf.jpg