gemaal Rozema

Eigenschappen

Voorkeurslabelgemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen.
DefinitieHet Gemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen. is gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters. door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen.
Toelichting op definitieHet nam de plaats in van het nabij gelegen Gemaal Cremer.

Het Gemaal Cremer uit 1931 was aan vervanging toe. Door de bodemdalingDaling van het grondoppervlak door oxidatie van veen, zetting of geologische processen., als een gevolg van de aardgaswinning in de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt., voldeed het gemaal niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.. Het Gemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen. kwam hiervoor in de plaats.

De opdracht voor de bouw werd gegevenEen gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. door waterschap Eemszijlvest. De kosten van de bouw zijn voor 80% gefinancierd uit het bodemdalingfonds dat in 1984 werd opgericht en de rest is betaald door het waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.. Het gemaal vergde een investering van ongeveer 40 miljoen gulden (zo’n 18 miljoen euro). Verder werd nog circa 45 miljoen gulden uitgegeven aan gerelateerde werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. zoals en verbreden van het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten., de verplaatsing van de aanlegplaatsenEen plek gelegen in een vaarweg, bedoeld voor aanmeren van schepen of vaartuigen, niet zijnde woonschepen, voor een bepaalde periode. in de havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. en een verbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. tussen het Oosterhornkanaal en het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten..

Het gemaal bestaat uit vier schroefcentrifugaalpompen, waarvan drie met een capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie. van 650m3/minuut en de vierde heeft een capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie. van 750m3/minuut allemaal bij een opvoerhoogte van 4,5 meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. Vier Caterpillar aardgasmotoren met een vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. van 935 pk elk drijven de pompenWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. aan. De vierde pompWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. heeft ook als taak het dichtslibben van de havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. en de sluis van Termunterzijl te voorkomen. Door water via de speciaal aangelegde bypass te lozenBrengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een zuiveringtechnisch werk, worden de vaargeulHet deel van de (breedte van de) bodem van de vaarweg dat voor de scheepvaart door baggeren op een bepaalde minimale diepte gehouden moet worden. en de havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven., door de waterstroming die het slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. afvoert, op diepte gehouden.

De gemaal rust op een gewapende betonconstructie. Hierin zijn alle water gerelateerde objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. in opgenomen, zoals de instromingen naar de pompenWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst., de vispassage en de pompenkelder. De bovenbouw telt vier kamers met in elke kamer een machine met pompaandrijving. Aan de beide zijkanten van het hoofdgebouw is er een ruimte voor een noodstroom aggregaat en transformatoren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_Rozema
Afbeelding vanboezemgemaal Rozema
BodemdalingsgemaalGemaal wat is aangelegd om de gevolgen van de bodemdaling door mijnbouw (gaswinning, oliewinning, zoutwinning) voor wat betreft de waterbeheersing te compenseren. Rozema.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen.Breder
  • bodemdalingsgemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg