digitaal terreinmodel

Eigenschappen

Voorkeurslabeldigitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)
AfkortingDTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)
DefinitieEen digitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) (afgekort DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)) is een techniekTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst.Techniek levert een technische naam aan een onderdeel binnen de zuiveringsinfrastructuur dat een directe relatie heeft met het primaire proces.Technologie (Grieks: τέχνη: 'vakmanschap' en λογία: 'theorie') is het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en diensten, of ter verwezenlijking van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek. Technologie manifesteert zich in fysieke objecten en in organisatievormen. Ze maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen. die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen, zonder gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. en vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).)
Synoniemdigitale terreinmodellenEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie), Digitaal TerreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie), Digitaal Terrein ModelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie), digitaal terrein modelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie), dtmEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)
Toelichting op definitieDigitaal oppervlaktemodelDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft. geeft de maaiveldhoogte weer, alle objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerkenConstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties. zijn hier uitgefilterd.

Door gebruik van kleuren en schaduwwerking kan een goedZaak of vermogensrecht beeld worden verkregen van de verschillende structuren op de bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.. Ook kunnen in DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) verschillende lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). van het opnamegebied aangemaakt worden. Onder deze lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). ligt een roosterRaamwerk van evenwijdig of kruiselings lopende staven voor het verwijderen van vuil uit de waterstroom. (binnen het vakgebied ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. aangeduid met het Engelse woord grid). De lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). kunnen vervolgens weer met elkaar worden vergeleken. Deze verschillende lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). kunnen ook weer in andere softwareprogramma's gebruikt worden. Hierdoor kunnen verschillende soorten kaarten worden gemaakt.

Het uiteindelijke resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van elke hydrografische opname omvat een kaart van het onderzochte gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.. Er kunnen een aantal soorten kaarten worden onderscheiden:

Vlekkenkaart; kaart waarbij de verschillende diepten door middel van een kleurenschaal worden aangegeven. Contourlijnenkaart; ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. iso-bathenkaart genoemd. Lijnen welke punten met dezelfde hoogte / diepte met elkaar verbinden worden hierop afgebeeld. Dieptecijferkaart; de diepte op een bepaalde positie wordt weergegeven door een numeriek getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt.. DwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk./langsprofiel; kaart waarop een dwarsdoorsnede van de bodem langs een bepaalde lijn wordt afgebeeld. Dwarsprofielen worden vaak toegepast als controleProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. op uitgevoerde baggerwerkzaamheden, waarbij beneden een bepaald niveau niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. mag worden gebaggerd. Doordat zowel een theoretische waarde als een werkelijke waarde worden afgebeeld, volgt direct of er te veel of te weinig is gebaggerd. Zeekaart: indien het een Hydrografische Dienst van een kuststaat betreft, worden de hydrografische metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. gebruikt voor het maken van een zeekaart voor de scheepvaart. Deze zeekaarten worden uitgegeven door de UK Hydrographic Office, een overheidsinstelling van het Verenigd Koninkrijk, of door een lokale overheidsinstelling, zoals in Nederland door de Hydrografische Dienst, onderdeel van de Koninklijke Marine. De huidige tendens is dat de traditionele papieren zeekaarten worden vervangen door Electronic Nautical Charts, zogenoemde ENC's, die gelezen kunnen worden in ECDIS.

Hydrografische kaart: dienen zeekaarten voor de beroepsvaart, hydrografische kaarten worden speciaal uitgegeven voor de pleziervaart. Een hydrografische kaart is vanwege het formaat veel handzamer. Daarnaast worden een aantal extra onderwerpen aangegeven die van belang zijn voor de pleziervaart.
Voorbeeldhttps://www.ahn.nl/ahn-viewer
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitaal_terreinmodel
Afbeelding vanVerschil tussen DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) en DSMDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft. (AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.) in ArcgisArcGIS is de naam van gis software geproduceerd door Esri..


DTM AHN3 Veendam
DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)

DSM AHN3 Veendam

DSMDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
digitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)Breder
  • model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hoogtecontour (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
digitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
digitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)Gerelateerd
  • digitaal hoogtemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • lidar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
automatic terrain extraction (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederdigitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)
digitaal oppervlaktemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerddigitaal terreinmodelEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie)
Rdf.jpg