persoonsgegevens


Eigenschappen

Voorkeurslabelpersoonsgegevens
DefinitieAlle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon (mens) kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, BSN-nummer, geboortedatum, telefoonnummer of IP-adres.
Synoniempersoonsgegeven
Toelichting op definitieBron: Begrippenlijst aanpak informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs, © 2021 Kennisnet.


Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bestaan uit tekst, beeld en geluid en de definitie "natuurlijke persoon" sluit rechtspersonen en overledenen uit. Dit geldt ook voor zaken, roerende en onroerende zaken die eigendom zijn van natuurlijke personen, hoewel de gegevens geen persoongegevens zijn als deze uitsluitend naar zo'n object kunnen leiden, dus niet diens eigenaar. Persoonsgegevens vallen in de privésfeer, een begrip dat in die zin terugkomt in de Nederlandse en Belgische Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

Gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens zijn, terwijl ze dat anders niet zijn. Vanwege de aard van de gegevens of de beheerder ervan of de mogelijkheid de gegevens redelijkerwijs te kunnen herleiden. Zo kan een telefoonnummer herleidbaar zijn naar een rechtspersoon, waardoor het geen persoonsgegeven is. Een kenteken is vaak geen persoonsgegeven, omdat het niet zonder meer herleidbaar te is. Voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer is het dat echter wel. Deze organisatie beschikt over de expertise die identificatie van de personen redelijkerwijs mogelijk maken, omdat dat een onderdeel is van hun taak en expertise. Wanneer een gegeven geclassificeerd wordt als persoonsgegeven, is namelijk rekening gehouden met het doel en de expertise van de organisatie of persoon die de gegevens bewaard, en of identificatie redelijkerwijs kan plaatsvinden. Technische ontwikkelingen en prijsdaling van (technische) middelen kunnen in de loop der tijd via jurisprudentie dan ook invloed op het begrip persoonsgegeven hebben. (Wikipedia)

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. (ArchiXL begrippen)

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Bron:AVG_Artikel_4 (Wilma begrippen).
Exacte overeenkomsthttps://onderwijsbegrippen.nl/ibp/nl/page/persoonsgegevens, https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsgegevens, https://wilmaonline.nl/index.php/Id-5434d410-9ba2-c0b5-f8aa-fe09336d2b27, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Persoonsgegevens
Afbeelding vanoverzicht-gegevens.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
persoonsgegevensBreder
persoonsgegevensBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Begrip)Gerelateerdpersoonsgegevens
Data Protection Impact Assessment (Begrip)Gerelateerdpersoonsgegevens
Rdf.jpg