milieuverontreiniging


Eigenschappen

Voorkeurslabelmilieuverontreiniging
DefinitieDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen, trillingen, warmte of geluid in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van het milieu kan aantasten, schade kan toebrengen aan materiële goederen, of de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik kan aantasten of in de weg kan staan.
Synoniemmilieuverontreinigingen
Toelichting op definitieMilieuverontreiniging of -vervuiling is aantasting van het milieu door menselijke activiteiten. Het gaat hierbij niet alleen om chemische verbindingen, maar ook om geluid, licht, straling en dergelijke. Deze zaken kunnen zowel natuurlijk zijn, zoals koolstofdioxide en fosfaat, als onnatuurlijk, zoals plastics en door de mens gemaakte isotopen.

Er wordt gesproken van verontreiniging als de concentratie van de stof of de intensiteit van het verschijnsel aanzienlijk boven het normale niveau ligt. Milieuverontreiniging kan een gevaar vormen voor de mens (onder meer voor zijn gezondheid en de welvaart) en voor de natuur (onder meer de biodiversiteit).

Bescherming van het milieu geschiedt onder meer door milieuwetgeving en actievoering door de milieubeweging. Er zijn ongeveer 150.000 chemische stoffen in gebruik in de wereld en er worden er maar ongeveer 1000 regelmatig gemonitord. Doordat er weinig kennis en monitoring is, is er niet genoeg informatie over de giftigheid en effecten die chemicaliën kunnen hebben op een ecosysteem en de mens.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Milieuverontreiniging, https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuverontreiniging
Afbeelding vanOil-spill.jpg
Aangespoelde olie.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
milieuverontreinigingBreder
milieuverontreinigingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Perfluoroctaansulfonaat (Begrip)Gerelateerdmilieuverontreiniging
duurzame ontwikkeling (Begrip)Gerelateerdmilieuverontreiniging
vermesting (Begrip)Gerelateerdmilieuverontreiniging
Rdf.jpg