sensor

Eigenschappen

VoorkeurslabelsensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd.
DefinitieEen sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. een zintuig wordt genoemd.
SynoniemsensorenEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd.
Toelichting op definitieDe meeste sensorenEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. zijn elektronisch of mechanisch uitgevoerd, softwarematige en 'virtuele' sensorenEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. zijn ook mogelijk. Met een sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. neemt een machine de omgeving waar of kan informatie verzameld worden waarmee in industrie en informatica processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. bestuurd kunnen worden.

Een sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. meet een natuurkundige grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.. De groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. liggen onder andere in de volgende domeinen: straling, drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt., temperatuur, magnetisme, niveau, beweging, lichtsterkte, chemieScheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.. Sensoren zetten de gemeten grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. om in een gestandaardiseerd 0/4-20 mA of 0/4-10 V stuursignaal voor verdere bewerking, bijvoorbeeld via een analoog-digitaalomzetter naar een programmable logic controller (PLC) of distributed control system (DCS).

Sensoren kunnen worden gemaakt op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van dezelfde technologieTechnologie (Grieks: τέχνη: 'vakmanschap' en λογία: 'theorie') is het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en diensten, of ter verwezenlijking van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek. Technologie manifesteert zich in fysieke objecten en in organisatievormen. Ze maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen. als microprocessoren en geheugens in PC's (chiptechnologie), maar ook met andere technologieënTechnologie (Grieks: τέχνη: 'vakmanschap' en λογία: 'theorie') is het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en diensten, of ter verwezenlijking van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek. Technologie manifesteert zich in fysieke objecten en in organisatievormen. Ze maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen..

ApparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. voor de metingMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. van een fysieke grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. bijv. temperatuur lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. elektriciteit . (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Informatiemodel Grootschalige topografieTopografie (uit het Grieks, letterlijk "plaatsbeschrijving") is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Oudgrieks (τόπος topos, plaats, plek; γράφειν graphein = schrijven, beschrijving).)

altDef: InstallatiedeelOnderdeel van een installatie. dat een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. fysische groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. in zijn waarnemingsgebied kan waarnemenDenkproces dat resulteert in een observatie. en omzet in een (elektrisch) signaal. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NPR 4768)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Sensor, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3354
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28573&type=term
Afbeelding vanWaterpeil-en-afvoer-meten-1-sensor-650x560.png
SensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. om het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. en de afvoer te metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd.Breder
  • installatiedeel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg