vervuilingseenheid

Eigenschappen

VoorkeurslabelvervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.
AfkortingveRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.
DefinitieRekeneenheid bij de verontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing is de heffing die de waterschappen opleggen aan de huishoudens om de kosten voor de zuivering van het oppervlaktewater te dekken. van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.
Publieksvriendelijke toelichtingDe eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. waarin de vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. van afvalwater wordt gemeten en waarmee de zuiveringsheffingHet waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing. en de verontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing is de heffing die de waterschappen opleggen aan de huishoudens om de kosten voor de zuivering van het oppervlaktewater te dekken. wordt vastgesteld.
SynoniemVERekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.
Toelichting op definitieEen vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt. is voor zuurstofbindende stoffen gelijk aan een inwonerequivalent. Voor andere stoffen wordt in de verordeningHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. een vracht per heffingsjaar vastgesteld, bijvoorbeeld een kilogram voor chroom, koper, lood, nikkel, zilver en zink en 100 gram voor arseen, cadmium en kwik. Eenpersoonshuishoudens betalen een v.e., onafhankelijk van de hoeveelheid afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.. Bedrijven met een waterverbruik kleiner dan 44 m³ per jaar, worden aangeslagen voor een v.e. Een vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. voor de hoeveelheid vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. in waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Ieder jaar bepaalt het waterschap hoeveel één vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt. kost. Het aantal vervuilingseenheden verschilt per situatie. U betaalt voor één vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt. als u alleen woont. U betaalt voor drie vervuilingseenheden als u met twee of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. personen woont. GBLT bepaalt hoeveel mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. er bij u wonen met informatie van de gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.. Ieder woonadres in Nederland betaalt voor één vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt. of drie vervuilingseenheden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-f8aefa6b-68fe-43b0-922e-dfe081df662d, https://gblt.nl/waterschapsbelasting/zuiveringsheffing-verontreinigingsheffing
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.Breder
  • watervervuiling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
vervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.Gerelateerd
  • belasting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rioolwaterzuiveringsinstallatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • verontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
zuiveringsheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvervuilingseenheidRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.
Rdf.jpg