Zuidlaardermeer

Eigenschappen

VoorkeurslabelZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand.
DefinitieHet ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand. is een 540 ha groot meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand.
SynoniemWolfsbargemeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand.
Toelichting op definitieGrote delen van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en de naastliggende poldersEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. worden beheerd door de stichting Het Groninger Landschap. Het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en omliggend gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak., waaronder de Kropswolderbuitenpolder, is aangemerkt als Natura 2000natuurgebied.

Lange tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. werd gedacht dat het ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand. 8.000 tot 5.000 jaar geleden ontstond door de wisselwerking tussen veengroei in de omgeving en het optreden van ebDe toestand van laagwater. en vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. in de Hunze die toen nog onder invloed stond van de getijdenHet periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon.. Door periodieke stijging van de zeespiegelDe oppervlakte van de zee. zou daarbij plaatselijk de veenlaag zijn weggeslagen. Recente onderzoekenMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. hebben echter uitgewezen dat het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. een veel recentere oorsprong heeft, namelijk in de middeleeuwen.

De Hunze vormde een veenrivier, die hier meanderde door een groot veengebied. Rond het jaar 1000 lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). er al enkele ondiepe merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. van beperkte omvang in het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak..[1] In de periodeBepaalde tijdsduur. rond 1200 vonden veel overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan. plaats, zoals de Allerheiligenvloed in 1170, de Sint-Nicolaasvloed in 1196, de StormvloedEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt. van 1214, de Sint-Marcellusvloed in 1219, de StormvloedEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt. van 1220 en de StormvloedEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt. van 1221. Deze overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan. leidden bij vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. tot de afzettingVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat. van mariene kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. in het ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand. en mogelijk ook tot verstoring van de afvoerDebiet uit een gebied.. Het water kon ook niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. langs de noordzijde door de aanwezigheid van moerassen en doordat er een broekbos was ontstaan. De bedijkingen in de benedenloop vanaf ongeveer de 11e eeuw leidden er verder toe dat er niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. kon worden gespuid, waardoor de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. hoger werd. In de loop der tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. klinkte het veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. rond de Hunze op natuurlijke wijze steeds verder in, terwijl tegelijkertijd veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. werd weggeslagen als gevolg van de stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.. Daarbij waren de monniken van het klooster van Aduard vóór 1284 aan zuidzijde van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. (bij De GroeveDe Groeve, vroeger ook Schildgroeve of Damstermaar, is een kanaal in de provincie Groningen dat van het Schildmeer tot Appingedam loopt.) bezig met het kanaliseren van de HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee., waardoor stroomafwaarts de waterafvoerHet door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een oppervlaktewaterlichaam naar een ander oppervlaktewaterlichaam. werd verstoord. Het gevolg van al deze processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. was het ontstaan van een meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. rond de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van de HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee..

Het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. wordt in 1264 voor het eerst vermeld als Northlara mare (Noordlaardermeer). Deze naam wordt in verband gebracht met het feitEen feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. dat de Hunze daarvoor nabij Noordlaren op slechts 500 meter van de voet van de Hondsrug stroomde. Nergens in de streek komt een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. zo dicht bij de Hondsrug als hier. In de loop der tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. heeft het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. zich iets verplaatst naar het oosten. Door verlanding is het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. in de 20e eeuw wat kleiner geworden.

In de bodem van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. worden hier en daar keien gevonden. Men vermoedt dat dit overblijfselen zijn van wegenAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. (en een voordeEen doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.) die door het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. voerden toen dit nog begaanbaar veengebied was.

Het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. ligt voor ongeveer een kwart in Drenthe en voor ongeveer driekwart in de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen. Op de vaargeulenHet deel van de (breedte van de) bodem van de vaarweg dat voor de scheepvaart door baggeren op een bepaalde minimale diepte gehouden moet worden. na is het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. erg ondiep, vaak niet dieper dan een meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. Het wordt gevoed door de Hunze die haar oorsprong heeft in het veengebied onder Valthe. Deze stroomt aan de zuidzijde binnen en verlaatEen aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. aan de noordzijde als het Drentsche DiepDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.. Ook het KieldiepHet Kieldiep is een kanaal in de Provincie Groningen, tussen Hoogezand en Annerveenschekanaal. komt uit in het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater..

In de loop der tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. raakte het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. in trek bij rijke burgerfamilies, die hier buitens lieten aanleggenWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting).. Langs de zuidwestzijde van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). Meerlust, De Bloemert en Meerwijk. Hiervan resteert nu alleen nog Meerlust.

Het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is in trek bij zeilers. Aan de Drentse kant liggen de jachthavens De Bloemert, Plankensloot en Meerzicht. Aan de noordzijde bevinden zich de jachthavens de Rietzoom en de Leine en het kapitale recreatiedorp Meerwijck (met jachthaven). Het dorp Noordlaren is bereikbaar via de Noordlaardervaart.

Aan de noordzijde bevindt zich een recreatiestrand.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidlaardermeer
Afbeelding vanZuidlaardermeer

ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand..

Zuidlaardermeer

Topografische kaart van het ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand.Breder
  • meer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ZuidlaardermeerHet Zuidlaardermeer is een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg