verdroging

Eigenschappen

VoorkeurslabelverdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.
DefinitieAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstandDe hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau. op bos, natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen. en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm. en verandering in de invloed van kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. en neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt..
Publieksvriendelijke toelichtingDoor sterke ontwatering droger worden van de bovengrond, maar ook verandering van de grondwaterkwaliteit in gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.-afhankelijke plantensoorten.
Toelichting op definitieVerdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. is het verschijnsel waarbij de waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. in het grondwater daalt ten opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. uit andere gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. (gebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.) lokaal grondwater vervangt. De 4e Nota Waterhuishouding (1998) geeft de volgende definitie voor verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.:


Een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstandDe hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau. in het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. onvoldoende hoog is, dan welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. de kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop de functietoekenning is gebaseerd, te waarborgen. Een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstandDe hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau. water van onvoldoende kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. moet worden aangevoerd. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Derde nota Waterhuishouding, 1989 / Evaluatienota 1994 / projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. Milieu indicatoren 1/1991.

Op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van de definitie in de 4e Nota Waterhuishouding kan gesplitst worden in twee soorten: verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. waarbij sprake is van een afname van de hoeveelheid (grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.)water en verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. waarbij sprake is van een afname van de kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van het water als gevolg van toevoer van gebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling..

De hoofdoorzaken van verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. in de Benelux zijn:

  • DrainageAfvoer van water over en door de grond om de grondwaterstand kunstmatig te beïnvloeden.
  • Waterwinning (voor consumptie, industrie of landbouw)
  • Onttrekking van water in nabijgelegen gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak..
  • Opwarming van de AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel.


DrainageAfvoer van water over en door de grond om de grondwaterstand kunstmatig te beïnvloeden. zorgt voor een directe daling van het grondwaterpeilDe hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau. in een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.. Het doel van drainage is doorgaans om een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. droog genoeg te maken om het te kunnen gebruiken voor bouw- of landbouwactiviteiten.

Waterwinning heeft een dubbel effect voor verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.. Ten eerste zorgt waterwinning voor een daling van de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. nabij het punt waar het water wordt opgepompt. Verder zorgt waterwinning ook voor het veranderen van grondwaterstromingen. Door het wegpompen van water uit een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. ontstaan er stromingenAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van grondwater richting dit gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. om het tekort aan te vullen. Dit kan zorgen voor een afname of zelfs het verdwijnen van kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. in aangrenzende gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak..

Onttrekking van water uit nabijgelegen gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. kan dus zorgen voor een verstoring van kwelstromingen. Een ander gevolg is dat soms oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. water gebruikt moet worden om het tekort aan kwelIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. te compenseren. Kwelwater heeft van nature een hoge kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. en lage concentratiesSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. voedingsstoffen (oligotroof) en vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan.. Oppervlaktewater daarentegen is vaak vervuild en rijk aan voedingsstoffen (eutroof).
Voorbeeldhttps://www.deltares.nl/nl/nieuws/is-nederland-voorbereid-op-nog-een-warme-en-droge-zomer/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a8ff6d7f-cff1-4bda-b469-c690b89c38b9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging
Afbeelding vandroogte.jpg


herschaalde_kopie_van_verdroging_een_te_lage_grondwaterstand_leidt_tot_verdroging_in_natuurgebieden.jpg

2019-Mei-23-overzicht-figuren-nieuwsartikel-NKWK.png
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.Breder
  • natuurlijk proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
anti-verdrogingsdoelstellingen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdverdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.
Rdf.jpg