verdroging


Eigenschappen

Voorkeurslabelverdroging
DefinitieAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.
Publieksvriendelijke toelichtingDoor sterke ontwatering droger worden van de bovengrond, maar ook verandering van de grondwaterkwaliteit in gebieden met grondwater-afhankelijke plantensoorten.
Toelichting op definitieVerdroging is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt ten opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere kwaliteit uit andere gebieden (gebiedsvreemd water) lokaal grondwater vervangt. De 4e Nota Waterhuishouding (1998) geeft de volgende definitie voor verdroging:


Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is, dan wel de kwel onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop de functietoekenning is gebaseerd, te waarborgen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd. Bron: Derde nota Waterhuishouding, 1989 / Evaluatienota 1994 / project Milieu indicatoren 1/1991.

Op basis van de definitie in de 4e Nota Waterhuishouding kan gesplitst worden in twee soorten: verdroging waarbij sprake is van een afname van de hoeveelheid (grond)water en verdroging waarbij sprake is van een afname van de kwaliteit van het water als gevolg van toevoer van gebiedsvreemd water.

De hoofdoorzaken van verdroging in de Benelux zijn:

  • Drainage
  • Waterwinning (voor consumptie, industrie of landbouw)
  • Onttrekking van water in nabijgelegen gebieden.
  • Opwarming van de Aarde


Drainage zorgt voor een directe daling van het grondwaterpeil in een gebied. Het doel van drainage is doorgaans om een gebied droog genoeg te maken om het te kunnen gebruiken voor bouw- of landbouwactiviteiten.

Waterwinning heeft een dubbel effect voor verdroging. Ten eerste zorgt waterwinning voor een daling van de waterstand nabij het punt waar het water wordt opgepompt. Verder zorgt waterwinning ook voor het veranderen van grondwaterstromingen. Door het wegpompen van water uit een gebied ontstaan er stromingen van grondwater richting dit gebied om het tekort aan te vullen. Dit kan zorgen voor een afname of zelfs het verdwijnen van kwel in aangrenzende gebieden.

Onttrekking van water uit nabijgelegen gebieden kan dus zorgen voor een verstoring van kwelstromingen. Een ander gevolg is dat soms oppervlakte water gebruikt moet worden om het tekort aan kwel te compenseren. Kwelwater heeft van nature een hoge kwaliteit en lage concentraties voedingsstoffen (oligotroof) en vervuiling. Oppervlaktewater daarentegen is vaak vervuild en rijk aan voedingsstoffen (eutroof).
Voorbeeldhttps://www.deltares.nl/nl/nieuws/is-nederland-voorbereid-op-nog-een-warme-en-droge-zomer/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a8ff6d7f-cff1-4bda-b469-c690b89c38b9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging
Afbeelding vandroogte.jpg


herschaalde_kopie_van_verdroging_een_te_lage_grondwaterstand_leidt_tot_verdroging_in_natuurgebieden.jpg

2019-Mei-23-overzicht-figuren-nieuwsartikel-NKWK.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verdrogingBreder
verdrogingBron van
verdrogingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip)Gerelateerdverdroging
vasthouden-bergen-afvoeren (Begrip)Gerelateerdverdroging
Rdf.jpg