Deltawet


Eigenschappen

VoorkeurslabelDeltawet
DefinitieWet van 8 mei 1958, Staatsblad 246, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden (laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 29 juni 1977, Staatsblad 415).
Synoniemdeltawet
Toelichting op definitieDeltawet (1958)

De eerste Deltawet, officieel genaamd: de Wet van 8 mei 1958, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden, werd op 5 november 1957 goedgekeurd door de Tweede Kamer en op 7 mei 1958 door de Eerste Kamer, waarna koningin Juliana de wet op 8 mei ondertekende. Het doel van deze wet was om het Deltaplan formeel vast te leggen, zodat begonnen kon worden aan de Deltawerken.
De wet zelf beschrijft haar doel als het laten uitvoeren van werken die het land beschermen tegen stormvloed en geeft aan welke locaties in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland verbeterd of versterkt moeten worden. Er wordt verder aangegeven dat het project door de Nederlandse Rijksoverheid uitgevoerd zal worden en dat er beheerders aangesteld zullen worden, dit is de Deltadienst die al eerder in leven was geroepen.

De Deltawet verviel op 28 september 2005 en ging op in de Wet op de waterkering van 21 december 1995. In verband met nieuwe ontwikkelingen, waaronder de verhoogde dreiging van overstromingen en verzilting door hoger zeepeil door klimaatverandering, werd in 2010/'11 daarnaast de Deltawet 2011 aangenomen.

Deltawet (2011)
De Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening van 1 december 2011 is een Nederlandse wet die wijzigingen introduceert in de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor zoetwatervoorziening in relatie tot de verwachte klimaatverandering.

De voorgaande Deltawet van 8 mei 1958 was gericht op de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van Nederland tegen stormvloeden. De activiteiten ingevolge deze wet zijn bekend geworden als de Deltawerken. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe Deltawet is dat bij de inwerkingtreding nog niet vastgesteld is tot welke projecten zal worden besloten.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a7201631-860d-4e05-8806-40e16b23fcf9, https://wetten.overheid.nl/BWBR0030836/2012-01-01
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawet_(1958), https://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawet_(2011)
Afbeelding van300px-Deltaplan.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DeltawetBreder
DeltawetBron van
DeltawetGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
deltahoogte (Begrip)GerelateerdDeltawet
hoogwater (Begrip)GerelateerdDeltawet
Rdf.jpg