verzilting


Eigenschappen

Voorkeurslabelverzilting
DefinitieHet toenemen van het zoutgehalte in oppervlaktewater, in de grond of het grondwater.
Publieksvriendelijke toelichtingToename van het zoutgehalte van polderwater en gronden door zoute kwel en schutwater vanuit zee.
Synoniembodemverzouting
Toelichting op definitie(bron: CHO (486) / Aquo / DIV)


Verzilting (bodemverzouting) is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water.

Verzilting kan komen door overstromingen vanuit zee, door zoute kwel (opwelling) waarbij zeewater via de ondergrond het land binnendringt of door onzorgvuldige irrigatiemethoden.

Verzilting van de bodem is al een oud probleem. Het kanaal dat Entemena van Lagasj liet aanleggen rond 2400 v.Chr. leidde al tot grote problemen in de landbouw van Sumer.

In Nederland vormt verzilting voornamelijk in het westen een probleem. De laaggelegen polders en droogmakerijen hebben hier het meest mee te maken. Door de ontwatering van deze gebieden neemt de kweldruk vanuit de diepere bodemlagen toe. Deze diepe lagen bevatten brak water. De drinkwaterwinning in het duingebied draagt bij aan verzilting doordat de zoetwaterbel, die onder de duinen ligt, door onttrekking van drinkwater kleiner wordt. Het gevolg is dat zout water vanuit zee gemakkelijker naar het binnenland kan stromen. (bron: Wikipedia)

Ongewenst doordringen van zeewater of zoute kwel in rivieren, of kanalen, of gronden waarvan het beheer, omwille van het gebruik, gericht is op het zoet houden van het water. (bron: Handreiking verzilting)

Toename van het zoutgehalte in de bodem of het water. Dit ontstaat als gevolg van opkwellend zout grondwater of indringing van zeewater via het oppervlaktewatersysteem.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4e4107ce-acd9-4c61-a44c-68eee204a746, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzilting, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4104, https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-692c82d3-552e-77d2-af0a-491e8a5e4f40
Afbeelding vaninterne_verzilting.png


toename verzilting

verhoogd risico verzilting
Waddenregio door bodemdaling zeespiegelstijging en klimaatverandering verhoogd risico verzilting.

zoetzout.png

Verzilting.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verziltingBreder
verziltingBron van
verziltingGerelateerd
verziltingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verziltingsbestrijding (Begrip)Brederverzilting
waterverdeling (Begrip)Gerelateerdverzilting
zouttong (Begrip)Gerelateerdverzilting
Rdf.jpg