convenant


Eigenschappen

Voorkeurslabelconvenant
DefinitieOvereenkomst tussen overheden of tussen een overheidslichaam en een belangengroepering om op een bepaald terrein met een vastgesteld gezamenlijk doel op te treden.
Synoniemconvenanten, verdrag, verdragen
Toelichting op definitieDikwijls wordt hieraan een privaatrechtelijke verklaring van een particulier wordt toegevoegd, dat hij zich aan de bepalingen van het convenant zal houden. Bron: Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, 1995.


Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen

  • een overheid en een andere overheid
  • een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
  • natuurlijke personen of rechtspersonen.


Het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid definieert een convenant als "een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd."

Bijvoorbeeld, in het convenantdocument "met (landelijke) afspraken over een rechtmatige gegevensverwerking tussen partijen die een samenwerkingsverband op de meldkamer vormen" verplichten de partijen zich "om de in dit convenant neergelegde rechten en verplichtingen, met inachtneming van de doelstelling in dit convenant en met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden en alle geldende wettelijke bepalingen, naar vermogen uit te voeren en na te leven."

Convenanten worden gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken en om uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Er bestaat geen strikt vastgelegde vorm of inhoud van een convenant. Convenanten zijn er daarom in vele soorten en maten. Convenanten hebben veel gemeen met herenakkoorden, intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. In een convenant worden vaak elementen uit deze en andere overeenkomsten gecombineerd.

Als een overheid partij is, zal ten minste één overheid publiekrechtelijke bevoegdheden inzetten. Daarmee wordt bedoeld het maken van afspraken over de wijze waarop bevoegdheden die in of bij de wet aan de overheid zijn toebedeeld, worden uitgeoefend. Zo worden afspraken vastgelegd, waarbij de bestuurlijke organen afspreken bepaalde dingen te doen, die niet op die manier in de wet zijn uitgewerkt. Betreft het alleen overheden die afspraken vastleggen, dan noemt men dat ook wel een bestuursakkoord. Als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk afspraken vastleggen dan heeft men het over een publiek-private overeenkomst.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-90446ee0-2923-4932-a478-be19433d35f7, https://nl.wikipedia.org/wiki/Convenant
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
convenantBreder
convenantBron van
convenantLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg