Reitdiep

Eigenschappen

VoorkeurslabelReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.
DefinitieHet ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. (vroeger Groninger DiepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk. geheten) is een diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.
SynoniemGroninger DiepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.
Toelichting op definitieVanaf Wierumerschouw is het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. de gekanaliseerde benedenloop van de HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.. Het gedeelte van Dorkwerd tot Wierumerschouw is sinds 1385 de gegraven benedenloop van de Drentsche AaDe Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden.. Dit gedeelte wordt ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. het Zwanerak genoemd, maar deze naam is in onbruik geraakt. Het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. tussen Groningen en Dorkwerd is al in de eerste helft van de 13e eeuw tot stand gekomen ter bevordering van de scheepvaart. Dit deel werd in historische bronnenGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. Westerdiep genoemd ter onderscheiding van de HunzeDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.De Hunze (ook Oostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep en Schuyten diep) is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee., die OosterdiepHet Oosterdiep is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. werd genoemd.

In de 17e eeuw zijn, als gevolg van verzanding, gedeelten van de Hunze rechtgetrokken. Deze gedeelten hebben soms een eigen naam. Het Zwaluwrak (1622) ligt ten noorden van Oldehove (bij De Kampen), het Garnwerder Rak (of Langerak of Nieuwe KanaalEen gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., 1629) bij Garnwerd (oude loop is daar nog zichtbaar als het Oude Diepje) en het Adorper Rak (oude loop: Bocht van Hekkum, 1661) tussen Sauwerd en Adorp.

Tot de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van het EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. in 1876 was het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. de enige open verbindingEen stroom voerend element. van Groningen met de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.. De Noorderhaven in Groningen was dan ook een getijhaven. Door het leggen van de dijk van Zoutkamp naar de Nittershoek, met daarin een spuiAfsluitbare waterlozing die door een waterkering loopt.- en een schutsluis verdween de open verbindingEen stroom voerend element.. In 1877 kwam de afsluiting(Vaar)wegdeel is tijdelijk of definitief gesloten (verboden) voor al het verkeer. gereed. Daarmee verdween ook de invloed van het getij uit de stad.

Aan het einde van het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. ligt Zoutkamp dat, tot de afsluiting(Vaar)wegdeel is tijdelijk of definitief gesloten (verboden) voor al het verkeer. van de Lauwerszee in 1969, een vissershaven was. Het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. vervolgt zijn wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. in het Lauwersmeergebied als de Zoutkamperril, de Slenk en het Vaarwater naar Oostmahorn.

Het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. is de belangrijkste afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. van het noorden en het westen van de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen en de kop van Drenthe. In het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. ligt het boezemgemaalGemaal ten behoeve van de bemaling van boezemsystemen De Waterwolf, bij de buurtschap Lammerburen, meestal aangeduid met Electra.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Reitdiep_(diep)
Afbeelding vanReitdiep bij aanvoergemaal Dorkwerd


Reitdiep bij aanvoergemaal Dorkwerd

Reitdiep

Reitdiep

Reitdiep
ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. tussen de stad Groningen en aanvoergemaal Dorkwerd.

Reitdiep bij Dorkerwersluis en aanvoergemaal Dorkwerd

ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. bij Dorkerwersluis en aanvoergemaal Dorkwerd.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.Breder
  • diep (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg