meanderen

Eigenschappen

VoorkeurslabelmeanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.
DefinitieNatuurlijk bochtig verloop van een beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. of riviertje.
SynoniemmeanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje., natuurlijke bochtNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje., natuurlijke bochtenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje., meanderendeNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje., gemeanderdNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.
Toelichting op definitieEen meanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. is een lus in de loop van een natuurlijke waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. (beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij., rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of zeestroming).

Hierdoor vindt aanwasDoor aanspoeling tegen de oever ontstaan land. plaats in de binnenbocht en afslagDe ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water. in de buitenbocht. Hierdoor kunnen de bochten steeds groter worden of opschuiven.

Een meanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. is een lus in de loop van een natuurlijke waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. (beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij., rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of zeestroming). Een opeenvolging van meanders vormt een meanderendeNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt..

Dergelijke lussen ontstaan bij rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet. De oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. waar de grond wordt geërodeerd wordt stootoever genoemd en de oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. waar materiaal wordt afgezet de glij-oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt..

Door dit mechanisme hebben de bochten de natuurlijke neiging steeds wijder te worden, waardoor ook de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. steeds langer wordt. Dit gaat door totdat twee bochten in elkaar overlopenHet verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt omdat de te keren waterstand hoger is dan de kruin. (meanderdoorbraak); als dit gebeurt wordt de meanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. zelf een 'dood' stuk van de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. en herneemt de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. zelf nagenoeg zijn oude loop. Het dode stuk heeft vaak de karakteristieke vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van een hoefijzer en wordt daarom hoefijzermeer genoemd.

Bij zeestromingen is een meanderNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. een tijdelijke afbuiging van de zeestroming die vaak evolueert tot een wervel, een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. in de stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. waar het water concentrisch ronddraait.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26752&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Meander_(waterloop)
Afbeelding vanMeanderen van de Drentse Aa bij Oude Molen.

MeanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. van de Drentse AaDe Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden. bij Oude MolenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit..

Meanderen van de Ruiten Aa
MeanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. van de Ruiten AaDe Ruiten Aa is een beek in Oost-Groningen in de streek Westerwolde in Nederland. De beek begint bij Ter Apel en stroomt langs Sellingen, Vlagtwedde, Smeerling, Ter Wupping naar Wessinghuizen waar hij samen met de Mussel-Aa de Westerwoldse Aa vormt. Deze mondt bij Nieuwe Statenzijl uit in de Dollard..

meandering

Meanderende Andersche DiepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk. nabij Rolde.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
meanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.Breder
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
meanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
meanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.Gerelateerd
  • beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rivier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
meandering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermeanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.
hermeanderen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdmeanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje.
Rdf.jpgMeanderen van de Saar.
Saarschleife (Duisland)