bezwaar


Eigenschappen

Voorkeurslabelbezwaar
DefinitieHet gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
Synoniembezwaren
Toelichting op definitieWVOW: Het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Bron: VROM, 1995: artikel 1:5:1 Algemene Wet Bestuursrecht.

De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat een belanghebbende ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure.

In Nederland bepaalt artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat men bezwaar kan maken tegen een besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In artikel 72 lid 3 Vreemdelingenwet 2000 staat dat een feitelijke handeling van een bestuursorgaan ten aanzien van een vreemdeling als zodanig, waaronder begrepen het niet verlenen van de verblijfsvergunning overeenkomstig artikel 14, tweede lid 2 Vreemdelingenwet, wordt gelijkgesteld met een besluit waardoor er bezwaar en beroep tegen openstaat. Dit orgaan zal bij ontvankelijkheid onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien.

Het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-94a69844-ce7a-4a69-95eb-85348f91ea38, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezwaarprocedure

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bezwaarBreder
bezwaarBron van
bezwaarGerelateerd
bezwaarLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rechtsbeschermingsmiddel (Begrip)Gerelateerdbezwaar
Rdf.jpg