pacht


Eigenschappen

Voorkeurslabelpacht
DefinitiePacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden,' door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter.
Synoniemverpachten, verpachting, pachtovereenkomst, pachtovereenkomsten
Toelichting op definitieHet is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild.

In Nederland was pacht tot september 2007 nog geregeld in een eigen wet, de Pachtwet. Deze wet regelde o.a. dat de pacht schriftelijk moet worden aangegaan, en goedkeuring van de grondkamer behoeft. Indien door buitengewone omstandigheden de opbrengst aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was, heeft de pachter recht op een vermindering van de pachtprijs over de betrokken periode. Verbeteringen aan het gepachte in de loop van 20 jaar geven de pachter recht op een billijke vergoeding. Pachtovereenkomsten van boerderijen gelden voor ten minste 12 jaar, voor los land 6 jaar, en worden beide van rechtswege telkens voor 6 jaar verlengd, tenzij een van de partijen uiterlijk één jaar voor het einde van de lopende overeenkomst heeft opgezegd. Hiertegen is voor de pachter beroep mogelijk bij de pachtkamer.

Huidige pachtwet en ontwikkelingen
De Pachtwet dateerde van 1958 en was in 1995 aangevuld met nieuwe vormen zoals teeltpacht een eenmalige pacht (artikel 70f Pachtwet). Eenmalige pacht geeft de mogelijkheid om grond tijdelijk te verpachten voor een periode van ten hoogste 12 aaneengesloten jaren, waarop het merendeel van de bepalingen van de Pachtwet niet van toepassing is. Op 24 april 2007 nam de Eerste Kamer de nieuwe pachtwet aan en deze wordt vanaf 1 september 2007 geregeld in titel 5 van het Burgerlijk Wetboek (Nederland). Artikel 311 e.v. BW Boek 7.

1. De pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Deze tijd bedraagt twaalf jaren voor een hoeve en zes jaren voor los land.
2. Een pachtovereenkomst kan voor een langere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld.
3. Een pachtovereenkomst kan voor een kortere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld. De kortere duur behoeft de goedkeuring van de grondkamer, welke hetzij vóór het aangaan van de overeenkomst, hetzij bij de toetsing daarvan kan worden verleend. (bron: Wikipedia)

In de wet wordt pacht omschreven als de huurovereenkomst met betrekking tot onroerende zaken ten behoeve van landbouw (waaronder landbouwgrond). In het dagelijkse handelsverkeer wordt de term “pacht” echter -en strikt juridisch gezien ten onrechte- gebruikt voor verhuur van een (horeca-)onderneming. De wettelijke regeling over pacht heeft hier dus niets mee te maken.

Bij een pachtovereenkomst met betrekking tot bv. een café wordt vaak een lopende zaak inclusief goodwill, inventaris en handelsnaam tegen een periodieke huur (pachtprijs) verhuurd aan een uitbater (pachter). Kenmerkend is dat samen met de huur van de onderneming ook de bedrijfsruimte wordt gehuurd. Een pachtovereenkomst is dus een gemengde overeenkomst: deels huur van bedrijfsruimte, deels huur van onderneming. (bron: AMS advocaten)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Pacht, https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/huurrecht/pacht/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pachtBreder
pachtBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geliberaliseerde pacht (Begrip)Brederpacht
beklemde meier (Begrip)Gerelateerdpacht
Rdf.jpg