Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer


Eigenschappen

VoorkeurslabelIntegraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer
AfkortingIMZ
DefinitieIn het IMZ zijn doelen en zes maatregelpakketten voor het gebied beschreven.
Synoniemimz
Toelichting op definitieHet plan biedt de basis voor de verdere uitwerking en uitvoering door de verschillende partijen. Het gaat voor het waterschap om:

Inrichting 60 ha. oevers van het Zuidlaardermeer tot ondiep moerasgebied. Hiermee worden de waterkwaliteit, waterbergend vermogen en de biodiversiteit verbeterd. Inrichting 25 ha. natte natuur bij Wolfsbarge-zuid. Hier spelen dezelfde doelen en recreatieve ontsluiting. Het waterschap is hier afhankelijk van de provincie, die de grond moet verwerven Creëren van een luwe zone aan de oostkant van het meer om plantengroei te bevorderen en daarmee dus een betere waterkwaliteit. Nulmeting oeverconstructies en steigers: dit is nodig om het effect te kunnen bepalen wanneer een lager boezempeil vanwege de bodemdaling wordt ingesteld. Maatregelen waarvoor andere partijen primair aan de lat staan, zijn:

Verkenning versterken toeristisch-recreatieve voorzieningen. Onderzoek afname van de vaardiepte en van bevaarbaar oppervlak. Dit is ook nodig vanwege de bodemdaling. Het AB heeft het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer in oktober 2019 vastgesteld. Daar gingen echter flinke discussies aan vooraf. Die gingen onder andere over de integrale rol van het waterschap en de verantwoordelijkheid van andere partijen (mede-overheden).

Ook waren er zowel bij de behandeling in de commissie beleid en projecten als in het AB insprekers namens de bewoners uit Meerwijck en namens de recreatiebedrijven. Beide insprekers hielden een pleidooi voor hun belang, respectievelijk woon- en leefklimaat en het recreatief-toeristische belang. Beiden deelden het belang van beleving en toegankelijkheid van het gebied, alsmede een serieuze plek in het proces.

Het interessante aan dit plan vind ik enerzijds de vele belangen die er spelen, waarvan sommige belichaamd door insprekers. Anderzijds vind ik de samenbindende rol van het waterschap in combinatie met het behalen van diverse waterdoelen ook een boeiende. Volgens Water Natuurlijk ligt er met dit plan in ieder geval een goede basis voor het verder uitwerken van diverse maatregelen die het gebied ten goede komen. Tevens zijn wij van mening dat de insprekende partijen met hun belangen goed ingebed moeten worden in het hele proces en hebben we de hoop uitgesproken dat andere partijen hier ook hun verantwoordelijkheid nemen.
Exacte overeenkomsthttps://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/hunze-en-aas/integraal-maatregelenplan-zuidlaardermeer/
Afbeelding vanScreenshot-2020-03-03-at-14.49.57-300x168.png
Zuidlaardermeer.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Integraal Maatregelenplan ZuidlaardermeerBreder
Integraal Maatregelenplan ZuidlaardermeerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg