Hoogeveense Vaart

Eigenschappen

VoorkeurslabelHoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer.
DefinitieDe Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer. met de verlenging Verlengde Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer. is een kanaal in de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer.
SynoniemVerlengde Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer., Hoogeveensche Vaart, Verlengde Hoogeveensche Vaart
Toelichting op definitieOm het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. van zuidoost Drenthe te voorzien van water voert waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. via de Hoogeveensche Vaart ongeveer 1000 liter water per seconde aan. Dit is zo’n 20% van de maximale aanvoercapaciteitDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren..

Het kanaal is CEMT-klasseIndeling van binnenvaartschepen in een beperkt aantal standaardtypen. II, waarbij de Verlengde Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer. beperkt is tot CEMT-klasseIndeling van binnenvaartschepen in een beperkt aantal standaardtypen. I. Er is niet veel professionele binnenvaart, voornamelijk wordt er grind, ijzer en kunstmest over vervoerd. De kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. zijn bereikbaar vanaf Hoogeveen op VHF-kanaal 18 en komende vanaf Meppel op VHF-kanaal 84.

Een klein deel van de Verlengde Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer. ligt in Duitsland, waar het Schöninghsdorf-Hoogeveenkanaal wordt genoemd. Dit kanaal mondt uit in het Zuid-Noordkanaal in Schöninghsdorf, gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. Twist. Dit deel van het kanaal wordt thans niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. bevaren en heeft uitsluitend een functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. voor afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied..

Verlenging in 19e eeuw
Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 1852 werd aan enkele Hollandse en Drentse heren vergunning verleend tot het oprichten van 'maatschappij ter overneming, verlenging en verbetering van de Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer.', tot in de Noord- en Zuidbarger venen (gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. Emmen), met een zuidelijke zijtak tot in de grachtEen gracht is een gegraven greppel met water, die hoofdzakelijk voorkomt in oude steden. van Coevorden en een noordelijke zijtak naar de Beilervaart.

Nadat de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. en de belanghebbendeDe geïnteresseerde partijen, ofwel zij die een belang hebben in een water management aangelegenheid waarbij de interesse is gelegen in ofwel de exploitatie of in de bescherming van de hulpbron. gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. aandelen in de maatschappij hadden genomen en daarbovenop nog een provinciale subsidieSubsidie (van het Latijn: subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering. was toegezegd, werden de werkzaamheden nog in hetzelfde jaar begonnen. In 1856 werd de commissieGroep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven. in zoverre gewijzigd, dat de maatschappij ontheven werd van het graven van een kanaal naar Coevorden en van de eventuele verandering van de waterleidingbuis of samenstel van buizen waardoor drinkwater toegevoerd wordt naar Beilen in een scheepvaartkanaal. Toen in 1858 het kanaal de venen van Noord- en Zuidbarge tot op 2800 ellen was genaderd, verbond zich de maatschappij, om binnen 8 jaren, nadat het kanaal de venen zou hebben bereikt, het in oostelijke richting 6400 ellen te verlengen, en uit die verlenging een zijtak te graven naar het Amsterdamscheveld, met voornemen het kanaal door te graven tot de Hannoverse grenzen. In 1860 zijn die overgebleven 2800 ellen afgewerkt, en is het kanaal nog 400 ellen in de venen verlengd. Het eerste met turf beladen vaartuigEen zee- of binnenvaartuig, tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen, zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, alsmede woonschepen, glijboten en ponten. voer op 5 december van dat jaar uit de Bargermarke het kanaal af. In 1861 waren al de werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. tot verlenging in de venen van Noordbarge en Zuidbarge evenals de zijtak naar het Amsterdamscheveld voltooid. In 1863 werd het kanaal nog eens met 1950 el verlengd.

De gewone gevolgen van het graven van kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. in woeste grondenOppervlakte van de aarde. bleven ook hier niet achter. De streek waardoor de Verlengde Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer. loopt, ontwikkelde zich hoe langer hoe meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.. Zo ontstonden er nieuwe veenkoloniënDe Groninger Veenkoloniën, of kortweg de Veenkoloniën, is de naam van een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen (Oost-Groningen). zoals Noordscheschut, Nieuweroord, Geesbrug en Bumaveen (tegenwoordig Nieuw-Amsterdam en Veenoord).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogeveense_Vaart
Afbeelding van399px-Location_Hoogeveense_Vaart.PNG

Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer..

399px-Verlengde_Hoogeveensche_Vaart_bij_Zwartemeer.jpg

Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Zwartemeer.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg